Категории
Превантивна дейност

Указания относно прилагане на разпоредбите на чл. 2а от Наредбата по ОВОС, чл. 7а от Наредбата по ЕО и чл. 13, ал.3 от Наредбата по ОС

Указания относно прилагане на разпоредбите на чл. 2а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 7а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 13, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за определяне на допустимостта на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти спрямо забраните в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020 г., произтичащи от Становище по екологична оценка № 1-2/2012 г. на министъра на околната среда и водите (писмо с изх. № 04-00-197/02.01.2014 г.)