Категории
Превантивна дейност

"Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа - GREENABLER - трансформация на мрежа 220kV към ниво на напрежение 400kV"

Днес, 27.09.2023 г., на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа - GREENABLER - трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV“ с възложител „Eлектроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на 12 бр. съществуващи електропроводи с обща дължина 965 km, разположени на територията на цялата страна и прилежащите им и функционално свързани подстанции, като се преминава от 220 кV към ниво на напрежение 400 kV:

 1. „ВЛ 220 kV „Вит“ от п/ст „Мизия“ до ст. № 251 с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „Мизия“), с обща дължина 37,968 km;
 2. „ВЛ 220 kV „Волов“ с габарит за нова ВЛ 400 kV” (п/ст „Добруджа“ - п/ст „Мадара“), с обща дължина 45,967 km;
 3. „ВЛ 220 kV „Кайлъка“ от ст.№251 до п/ст „Горна Оряховица“ с габарит за нова ВЛ 400 kV (п/ст ,Горна Оряховица“), с обща дължина 93,443 km;
 4. „ВЛ 220 kV „Камчия“ и „сляпо“ отклонение“ от ст. №228 до п/ст „Карнобат“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „Добруджа“ - п/ст „ТЕЦ Марица Изток 2” & п/ст „Карнобат“), с обща дължина 181,989 km;
 5. „ВЛ 220 kV „Константиново“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „Узунджово“-п/ст „ТЕЦ Марица Изток 3“), с обща дължина 45,143 km;
 6. „ВЛ 220 kV „Овчарица“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „ТЕЦ Марица Изток 2“ - п/ст „ТЕЦ Марица Изток 3), с обща дължина 34,617 km;
 7. ,,BJI 220 kV „Първенец“ с габарит за нова BЛ 400 kV“ (п/ст „Алеко“ - п/ст „Пловдив“), с обща дължина 39,590 km;
 8. „BJ1 220 kV „Стрелец“ с габарит за нова BJI 400 kV“ (п/ст „Горна Оряховица“ - п/ст „Образцов чифлик“), с обща дължина 80,668 km;
 9. „BJI 220 kV „Тича“ с габарит за нова BJI400 kV“ (п/ст „Мадара“ - п/ст „Горна Оряховица”), с обща дължина 117,338 km;
 10. „BJI 220 kV „Хемус-Стара планина“ от п/ст „ТЕЦ Марица Изток 2“ до п/ст „Горна Оряховица“ и отклонение от ст. № 157 до п/ст „Твърдица“ с габарит за нова BJI 400 kV“ (п/ст „ТЕЦ Марица Изток 2“ до п/ст „Горна Оряховица“ & п/ст „Твърдица“), с обща дължина 108,734 km;
 11. „BJI 220 kV „Шипка“ от „Алеко“ до п/ст „Балкан“, както и отклонение от ст. №280 за п/ст „Чудомир“ с габарит за нова BJI400 kV“ (п/ст “Алеко“ - п/ст „Балкан“ & п/ст “Чудомир“), с обща дължина 135,326 km;
 12. „BJI 220 kV „Янтра“ с габарит за нова BJI400 kV“ (п/ст „Балкан“ - п/ст „Горна Оряховица“), с обща дължина 44,876 km.

 

Инвестиционното предложение попада в Приложение 1 към чл. 92, т. 1 на ЗООС и подлежи на задължителна ОВОС.

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е оператор, притежаващ лиценз за пренос на електроенергия на територията на Република България. Дружеството като собственик на електропреносната мрежа 110, 220 и 400 kV поддържа и изгражда нови електропроводи в съответствие с действащото законодателство на Република България, спазвайки строго всички изисквания по опазване на околната среда.

Към настоящия момент ECO ЕАД експлоатира мрежа 220kV с обща дължина над 2000 km, като по своето същество и начин на развитие същата се явява предшественик на по- късно появилата се мрежа 400kV, която има значително по-големи преносни способности. Основна част от мрежата 220kV е проектирана и строена в периода 1950-1970 г. и към настоящия момент е в края на своя експлоатационен ресурс.

В съответствие с изложеното и отчитайки наличната инфраструктура, както и нейното техническо състояние, ECO ЕАД предприема действия за трансформиране на мрежа 220kV и преминаването й към ниво на напрежение 400kV, с цел подобряване преносните способности на електроенергийната система /ЕЕС/ и осигуряване на възможност за присъединяване на обособяващи се генериращи центрове за производство на енергия от ВЕИ, което изисква изграждане и усилване на вътрешната свързаност на ниво 400kV.

Реконструкцията се налага основно поради влошено експлоатационно състояние вследствие на амортизация на съоръжението, както и поради необходимостта от повишаване на капацитета и надеждността на преноса на електроенергия и за постигането на ключови цели, като енергийна сигурност, диверсификация на енергийните доставки на ЕС и увеличаване на използването на възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност.

С реализиране на посочената трансформация на преносната мрежа се цели освен намаляване на разходите за изграждане на нови трасета за сметка на по-ефективното използване на съществуващите такива, така и намаляване влиянието на преносната мрежа върху околната среда, чрез ограничаване на засегнатите площи.

Инвестиционното предложение включва реконструкция и преминаване към напрежение 400kV на 12 съществуващи електропровода с обща дължина 965,65 km и прилежащите им и функционално свързани подстанции, както следва:

 • „BJI 220 kV „Вит“ от п/ст „Мизия“ до ст. №251 с габарит за нова BJI 400 kV“ (п/ст „Мизия“), с обща дължина 37,968 km

Трасето на BJI минава през терени, попадащи в землищата на общините:

 • с. Радомирци, с. Ракита, общ. Червен бряг, обл. Плевен;
 • с. Садовец, с. Крушовица, с. Градина, гр. Долни Дъбник, с. Петьрница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен;
 • с. Търнене, с. Къшин, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен.
 • „ВЛ 220 kV „Волов“ с габарит за нова ВЛ 400 kV” (п/ст „Добруджа“ - п/ст „Мадара“), с обща дължина 45,967 km

Трасето на ВЛ минава през терени, попадащи в землищата на общините:

 • гр. Шумен, с. Васил Друмево, с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен;
 • с. Кюлевча, гр. Каспичан, с. Могила, общ. Каспичан, обл. Шумен;
 • с. Енево, с. Зайчино ореше, общ. Нови пазар, обл. Шумен;
 • с. Белоградец, с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна;
 • с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна;
 • гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна.
 • „ВЛ 220 kV „Кайлъка“ от ст.№251 до п/ст „Горна Оряховица“ с габарит за нова ВЛ 400 kV (п/ст ,Горна Оряховица“), с обща дължина 93,443 km

Трасето на ВЛ минава през терени, попадащи в землищата на общините:

 • гр. Плевен, с. Радишево, с. Гривица, с. Пелишат, общ. Плевен, обл. Плевен;
 • с. Згалево, с. Вълчитрън, с. Одърне, с. Борислав, общ. Пордим, обл. Плевен;
 • гр. Летница, с. Горско Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч;
 • с. Асеновци, с. Градище, общ. Левски, обл. Плевен;
 • с. Върбовка, гр. Павликени, гр. Бяла черква, с. Михалци, с. Стамболово, с. Лесичери, общ. Павликени, обл. Велико Търново;
 • с. Русаля, с. Ресен, с. Хотница, с. Самоводене, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново;
 • с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново.
 • „ВЛ 220 kV „Камчия“ и „сляпо“ отклонение от ст.№228 до п/ст „Карнобат“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст “Добруджа“ - п/ст „ТЕЦ Марица Изток 2” & п/ст „Карнобат“), с обща дължина 181,989 km

Трасето на ВЛ минава през терени, попадащи в землищата на общините:

 • с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора;
 • с. Радецки, с. Новоселец, с. Млекарево, с. Еленово, с. Прохорово, общ. Нова Загора, обл. Сливен;
 • с. Златари, с. Бояджик, с. Ботево, с. Болярско, с. Роза, общ. Тунджа, обл. Ямбол;
 • гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол;
 • с. Кукорево, с. Стара река, с. Могила, общ. Тунджа, обл. Ямбол;
 • с. Джинот, с. Воденичане, с. Палаузово, гр. Стралджа, с. Маленово, общ. Стралджа, обл. Ямбол;
 • с. Деветак, с. Деветинци , с. Церковски , с. Крумово градище , гр. Карнобат , с.

Сигмен, с. Глумче , с. Зимен , общ. Карнобат, обл. Бургас;

 • с. Раклиново, общ. Айтос, обл. Бургас;
 • с. Скалак, с. Люляково, с. Листец, с. Планиница, с. Вишна, с. Каравельово, с. Соколец, с. Трънак, общ. Руен, обл. Бургас;
 • с. Партизани, с. Камен дял, с. Боряна, гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна;
 • с. Китен, с. Блъсково , с. Храброво , с. Кривня, гр. Провадия , с. Петров дол , общ. Провадия, обл. Варна;
 • с. Габърница, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна;
 • с. Чернево, гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна.
 • „ВЛ 220 kV „Константиново“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „Узунджово“ - п/ст „ТЕЦ Марица Изток 3“), с обща дължина 45,143 km

Трасето на ВЛ минава през терени, попадащи в землищата на общините:

 • с. Медникарово, с. Обручище, гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора;
 • с. Пясъчево, с. Калугерово, гр. Симеоновград, с. Константиново, общ. Симеоновград, обл. Хасково;
 • с. Мусачево, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора;
 • с. Александрово, с. Стойково, с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково.
 • „BJI 220 kV „Овчарица“ c габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „ТЕЦ Марица Изток 2“ - п/ст „ТЕЦ Марица Изток 3), с обща дължина 34,617 km

Трасето на ВЛ минава през терени, попадащи в землищата на общините:

 • с. Медникарово, с. Искрица, с. Главан, с. Мъдрец, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора;
 • с. Полски Градец, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора;
 • с. Радецки, общ. Нова Загора, обл. Сливен.
 • „ВЛ 220 kV „Първенец“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „Алеко“ - п/ст „Пловдив“), с обща дължина 39,590 km

Трасето на ВЛ минава през терени, попадащи в землищата на общините:

 • с. Главиница, с. Синитово, с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;
 • с. Триводици, с. Ново село, с. Куртово Конаре, с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив;
 • гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив;
 • с. Брестовица, с. Белащица, с. Браниполе, общ. Родопи, обл. Пловдив;
 • гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.
 • „ВЛ 220 kV „Стрелец“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „Горна Оряховица“ - п/ст „Образцов чифлик“), с обща дължина 80,668 km

Трасето на ВЛ минава през терени, попадащи в землищата на общините:

 • с. Първомайци, с. Янтра, с. Крушето, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново;
 • с. Куцина, с. Петко Каравелово, с. Раданово, с. Орловец, с. Каранци, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново;
 • с. Полско Косово, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе;
 • гр. Борово, с. Волово, с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе;
 • гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе;
 • с. Тръстеник, с. Божичен, с. Пиргово, с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе;
 • с. Басарбово, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе.
 • „ВЛ 220 kV „Тича“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „Мадара“ - п/ст „Горна Оряховица”), с обща дължина 117,338 km

Трасето на ВЛ минава през терени, попадащи в землищата на общините:

 • с. Първомайци, с. Правда, гр. Долна Оряховица, с. Писарево, с. Върбица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново;
 • с. Бряговица, с. Благоево, с. Кесарево, с. Балканци, с. Кавлак, общ. Стражица, обл. Велико Търново;
 • с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново;
 • с. Горна Златица, с. Семерци, с. Пиринец, с. Добротица, с. Разделци, с. Любичево, с. Моравка, с. Коноп, общ. Антоново, обл. Търговище;
 • с. Конак, общ. Попово, обл. Търговище;
 • с. Пресиян, с. Цветница, с. Александрово, с. Лиляк, гр. Търговище, с. Руец, с. Баячево, с. Певец, с. Кралево, с. Дългач, общ. Търговище, обл. Търговище;
 • с. Имренчево, с. Мостич, с. Кочово, гр. Велики Преслав, с. Осмар, с. Троица, с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен;
 • гр. Шумен, с. Дибич, с. Васил Друмево, общ. Шумен, обл. Шумен.
 • „ВЛ 220 kV „Хемус-Стара планина“ от п/ст „ТЕЦ Марица Изток 2“ до п/ст „Горна Оряховица“ и откл. от ст. №157 до п/ст „Твърдица“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „ТЕЦ Марица Изток 2“ до п/ст „Горна Оряховица“ & п/ст „Твърдица“), с обща дължина 108,734 km

Трасето на ВЛ минава през терени, попадащи в землищата на общините:

 • с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора;
 • с. Радецки, с. Новоселец, с. Мпекарево, с. Сокол, с. Радево, с. Езеро, с. Полско Пъдарево, гр. Нова Загора, с. Кортен, с. Ценино, с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен;
 • с. Сборище, с. Оризари, гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен;
 • с. Буйновци, с. Тодювци, с. Яковци, с. Шилковци, общ. Елена, обл. Велико Търново;
 • с. Пчелище, с. Церова кория, с. Шереметя, с. Арбанаси , общ. Велико Търново, обл.

Велико Търново;

 • с. Драгижево, гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново;
 • гр. Горна Оряховица, с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново.
 • „ВЛ 220 kV „Шипка“ от „Алеко“ до п/ст „Балкан“, както и откл. от ст. №280 за п/ст „Чудомир“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст “Алеко“ - п/ст „Балкан“ & п/ст “Чудомир“), с обща дължина 135,326 km

Трасето на ВЛ минава през терени, попадащи в землищата на общините:

 • гр. Габрово, с. Чарково, общ. Габрово, обл. Габрово;
 • гр. Шипка, с. Шейново, с. Дунавци, с. Голямо Дряново, с. Копринка, с. Горно Черковище, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора;
 • с. Долно Сахране, с. Виден, гр. Павел баня, с. Габарево, с. Търничени, с. Александрово, с. Осетеново, общ. Павел баня, обл. Стара Загора;
 • гр. Калофер, с. Горни Домлян, с. Домлян, с. Бегунци, с. Пролом, общ. Карлово, обл. Пловдив;
 • с. Песнопой, с. Иван Вазово, с. Горна махала, с. Долна махала, с. Черноземен, с. Дуванлии, с. Калояново, общ. Калояново, обл. Пловдив;
 • с. Царимир, с. Голям чардак, с. Малък чардак, гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив;
 • с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив;
 • с. Мало Конаре, гр. Пазарджик, с. Мирянци, с. Синитово, с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 • „ВЛ 220 kV „Янтра“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „Балкан“ - п/ст „Горна Оряховица“), с обща дължина 44,876 km

Трасето на ВЛ минава през терени, попадащи в землищата на общините:

 • с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново;
 • с. Арбанаси, гр. Велико Търново, с. Самоводене, с. Беляковец, с. Шемшево, с.

Буковец, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново;

 • с. Длъгня, с. Туркинча, гр. Дряново, с. Геша, общ. Дряново, обл. Габрово;
 • с. Лесичарка, с. Донино, с. Копчелиите, гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово.

Инвестиционното предложение ще се реализира по съществуващи трасета, в границите на техните съществуващи сервитути, което не предполага да бъдат засегнати обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. В максимална степен ще бъде запазено и местоположението на съществуващите стълбове.