Категории
Превантивна дейност

„Увеличаване капацитета на инсталации Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик, с. Стожер и използване на пречистени отпадъчни води з

Днес, 06.03.2023 г., във връзка с текуща процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), на основание на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп за период от 14 дни до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

„Увеличаване капацитета на инсталации Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик, с. Стожер и използване на пречистени отпадъчни води за поливане на зелени площи, миене и технологични нужди“ с възложител Община град Добрич.

Информацията се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“, отдел „Екологична оценка и ОВОС“, ст. 306, в сградата на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22.

Заинтересованите лица от инвестиционното предложение могат да изразят писмено становище в рамките на 14 дневния период на обществения достъп.  за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица.

Писмените становища могат да се предоставят на административния адрес на МОСВ (бул. „Кн. Мария Луиза“ 22, гр. София п.к. 1000) или на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.03.2023 г.