Категории
Превантивна дейност

"Увеличаване на дела на производството на електроенергия от възобновяеми източници чрез завършване на работите и осигуряване на постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда в Хидротехническия и енергиен комплекс „Cerna-Motru-Tisman

Днес, 22.05.2023 г., МОСВ осигурява обществен достъп до писмо от Министерство на околната среда и горите на Румъния с Reg. No DGEICPSC/R/7686/06.04.2023 с приложена нотификация по чл.3 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст (Конвенция от Еспоо) за проект за „Увеличаване дела на производството на електроенергия от възобновяеми източници чрез завършване на работите и осигуряване на постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда в Хидротехническия и енергиен комплекс „Черна –Мотру-Тисмана (Cerna-Motru-Tismana)“, втори етап, Румъния.

 

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България - с изх. № 99-00-203 от 05.09.2023 г. , министърът на околната среда и водите уведомява Министерство на околната среда и горите на Румъния, че България няма основания да вземе участие в трансгранична процедура по ОВОС за проект за „Увеличаване дела на производството на електроенергия от възобновяеми източници чрез завършване на работите и осигуряване на постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда в Хидротехническия и енергиен комплекс „Черна –Мотру-Тисмана (Cerna-Motru-Tismana)“, втори етап, Румъния.