Категории
Превантивна дейност

„Увеличаване на капацитета на птицеферма с. Стожер до 121 800 места за отглеждане на бройлери“, разположена в ПИ № 053001 в землището на с. Стожер, община Добричка

Днес, 04.01.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

„Увеличаване на капацитета на птицеферма с. Стожер до 121 800 места за отглеждане на бройлери“, разположена в ПИ № 053001 в землището на с. Стожер, общ. Добричка с възложител „РЕДЖИНА“ ЕООД.