Категории
Превантивна дейност

Заповед № 45/14.01.2022 г. на министъра на околната среда и водите за достъпа и реда за попълване, актуализиране и вписване на информация в Публичните регистри по чл. 102 от Закона за опазване на околната среда

Заповед № 45/14.01.2022 г. на министъра на околната среда и водите за определяне правилата за достъп, ред на актуализация на данните, в т.ч. въвеждане и вписване на данни и реда за обмяна на информация между МОСВ и РИОСВ, и отговорни лица за осигуряването на достъп и водене на публичните регистри по чл. 102 от ЗООС - публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС по чл. 3, ал.1 от Наредбата за ОВОС и публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО по чл. 7, ал.1 от Наредбата за ЕО