Категории
Превантивна дейност

Доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ с възложител ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"

Доклад за ОВОС, приложения към доклада за ОВОС,  нетехническо резюме с приложения и доклад за оценка степента на въздействие с приложенияза инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ с възложител ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"