Категории
Превантивна дейност

Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Преносен газопровод до Разлог и Банско" с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД

Доклад за ОВОС и приложения към доклада за ОВОС,  допълнено задание с приложения, нетехническо резюме и доклад за оценка степента на въздействие за инвестиционно предложение "Преносен газопровод до Разлог и Банско" с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД