Категории
Превантивна дейност

Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово’’ от км 0+000 до км 8+770“

Доклад за ОВОС с приложения към него, в т. ч. и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово’’ от км 0+000 до км 8+770“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ (15.08.2019).