Категории
Превантивна дейност

Допълнителна информация относно фактор шум към инвестиционно предложение за Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал "Слатина"

Днес, 10.09.2019 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до представена от възложителя допълнителна информация по отношение на фактор шум към информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение:

Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал "Слатина"

Информацията се намира в дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“, ст. 525, в сградата на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22.

Становищата могат да се представят на адреса на МОСВ (бул. „Кн. Мария Луиза“ 22, гр. София п.к. 1000) или по електронна поща edno_gishe@moew.government.bg.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица -24.09.2019 г.