Категории
Превантивна дейност

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 132.76 MW

Днес, 02.09.2020 г., на основание чл.16, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обявява за открит  обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 132.76 MW“ за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.