Категории
Превантивна дейност

Интегриран национален енергиен и климатичен план на Република Сърбия за периода до 2030 г. с прогнози до 2050 г.

На основание чл. 35, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

 

С Ъ О Б Щ А В А

                                                                                                                                                               (08.09.2023 г.)

 

Във връзка с провеждана процедура по Стратегическа екологична оценка (СЕО) в Република Сърбия и получена по електронна поща нотификация за Интегриран национален енергиен и климатичен план на Република Сърбия за периода до 2030 г. с прогнози до 2050 г .

Становищата могат да се представят на адреса на МОСВ (бул. „Кн. Мария Луиза“ 22, гр. София п.к. 1000) или по електронна поща edno_gishe@moew.government.bg.

Краен срок за изразяване на становища - 25.09.2023 г.

С писмо МОСВ е заявило желание за участие в трансгранична процедура по СЕО за ИНПЕК на Република Сърбия. 

/04.10.2023 г./