Категории
Превантивна дейност

“Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида Mytilus galloprovincialis Lam и изграждане на садкова инсталация за отглеждане на ценни морски видове риби в акваторията на Черно море, с площ 546.758 дка (в това число обща, производствена и ек

Днес, 09.11.2020 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение:

“Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида Mytilus galloprovincialis Lam и изграждане на садкова инсталация за отглеждане на ценни морски видове риби в акваторията на Черно море, с площ 546.758 дка (в това число обща, производствена и експлоатационна площ), воден обект: Черно море, район к.к. „Златни пясъци“, обл. Варна“, с възложител „Аква Ресорсез“ ЕООД.

Информацията се намира в дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“, ст. 306, в сградата на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22.

Становищата могат да се представят на адреса на МОСВ (бул. „Кн. Мария Луиза“ 22, гр. София п.к. 1000) и/или по електронна поща  на адрес: edno_gishe@moew.government.bg.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 23.11.2020 г.

Документи