Категории
Превантивна дейност

Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП "Валята"

Днес, 29.11.2018 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Министерство на околната среда и водите осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП "Валята", с възложител "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Информацията се намира в дирекция „Екологична оценка и ОВОС“, ст. 524, в сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22.

Становищата могат да се представят на адреса на МОСВ (бул. „Мария Луиза“ 22, гр. София п.к. 1000) или по електронна поща edno_gishe@moew.government.bg.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица -13.12.2018 г.