Категории
Превантивна дейност

Изграждане на въздушни електропроводи високо напрежение 110 kV от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с. Целина, общ. Чирпан, обл. Стара Загора до подстанция „Димитровград” в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 п

Днес, 18.05.2023 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Изграждане на въздушни електропроводи високо напрежение 110 kV от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с. Целина, общ. Чирпан, обл. Стара Загора до подстанция „Димитровград” в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 по КККР на гр. Димитровград, обл. Хасково“ с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

Информацията се намира в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“, ст. 524, в сградата на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.

Становищата могат да се представят на адреса на МОСВ (бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22, гр. София п.к. 1000) и/или по електронна поща  на адрес: edno_gishe@moew.government.bg.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.06.2023 г.

Документи