Категории
Превантивна дейност

Изменение на някои от приложенията на REACH с цел обхващане на наноформи на вещества

Регламент  (ЕС) 2018/1881 изменя приложения I, III и VI—XII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH с оглед включване на пояснения относно изискванията за регистрацията на вещества с наноформи и свързаните с тях задължения на потребителите надолу по веригата.