Категории
Превантивна дейност

Изменение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г.

Днес, 10.06.2020 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за  преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г. с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.