Категории
Превантивна дейност

Изменения на Приложение XIV (Разрешаване)

В съответствие с изискванията на Регламента REACH, опасните вещества (предизвикващи особено безпокойство) от списъка с кандидатите за разрешаване, ще подлежат на разрешителен режим на ниво ЕС. Юридическите лица, които желаят да получат разрешение за определени употреби на своето вещество/а, ще трябва да подадат заявление за разрешаване в Европейската агенция по химикали (ECHA).

Документи