Категории
Превантивна дейност

Консултации по Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Национална стратегия за околна среда и (НСОС) и План за действие към нея

Днес, 19.09.2022 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) с всички приложения към него на Национална стратегия за околна среда и (НСОС) и План за действие към нея с възложител дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“  към Министерство на околната среда и водите.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

по Доклад за екологична оценка (ДЕО) на

Национална стратегия за околна среда (НСОС) и План за действие към нея, вкл. приложенията към него

 

 1. Информация за Възложителя на НСОС и Плана за действие към нея:

Възложител: Министерство на околната среда и водите, Дирекция: „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, Отдел: „Стратегическо планиране в областта на околната среда“

Министър: д-р инж. Росица Карамфилова

Пълен пощенски адрес: гр. София 1000, ул. „Мария Луиза“ № 22

Тел.: (+359 2) 940 6345; E-mail: hstoev@moew.government.bg

 

 1. Обща информация за предложените Стратегия и План за действие

 а)         Основание за изготвяне на НСОС и План за действие към нея

НСОС се изготвя на основание чл. 75, ал. 2 и ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Изтичането на срока на действие на Националната стратегия за околна среда и Националния план за действие 2000 – 2006 г., както и промените в европейските политики за околна среда и устойчиво развитие през последните години, обуславят необходимостта от настоящата стратегия.

С разработването на НСОС и Плана за действие ще се изпълнят нормативните разпоредби на ЗООС. По този начин ще се отговори и на отправени препоръки от национални и международни организации.

Разработването на НСОС се основава на принципите, определени в чл. 3 от ЗООС, а именно:

 • устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
 • предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;
 • участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;
 • информираност на гражданите за състоянието на околната среда;
 • замърсителят плаща за причинените вреди;
 • съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие;
 • възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените райони;
 • предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия върху тях;
 • интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения;
 • достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.

б)         Период на действие и етапи на изпълнение на НСОС и Плана за действие към нея

НСОС е изготвена за периода до 2030 г.

Представеният План за действие към нея е изготвен за периода до 2025 г.

в)        Териториален обхват

Териториалният обхват на НСОС и Плана за действие към нея е на територията на Република България.

г)         Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

НСОС и Планът за действие към нея представлява стратегически документ, който дава общата рамка и ще се прилага на територията на цялата страна. Мерките, предвидени по Приоритет 1: „Възстановяване на природния капитал. Устойчиви общности и екосистеми“ се отнасят конкретно за елементи от НЕМ.

д)         Основни цели на НСОС

Визия на НСОС: До2030 г. България развива и утвърждава модел на възстановяващ икономически и социален растеж в границите на природния си потенциал, който гарантира здрави и устойчиви общности и екосистеми, необратимост на процеса на постигане на абициозните цели за нулево замърсяване на околната среда и климатична неутралност, осигурява добър капацитет за адаптация към измененията на климата.

Приоритет 1: Възстановяване на природния капитал. Устойчиви общности и екосистеми

Стратегическа цел 1: Възстановяване и съхраняване на биологичното разнообразие и естествените функции на екосистемите с особено внимание върху тези с висок потенциал на биологично разнообразие.

Стратегическа цел 2: Устойчиво управление на защитените зони и информирано участие на заинтересованите страни; споделена отговорност, споделено управление.

Стратегическа цел 3: Екологизация на градовете - възстановяване на присъствието на природата в урбанизираните територии.

Приоритет 2: Развитие в границите на природния потенциал. Ресурсна ефективност и нулево замърсяване

Стратегическа цел 1: Утвърждаване на модел на икономически растеж, който създава стойност

Стратегическа цел 2: Ефективно прилагане на йерархията на управление на отпадъците във всички процеси и на всички нива

Стратегическа цел 3: Трансформация на икономиката и модела на поведение към нулево замърсяване

Приоритет 3: Ограничаване на изменението на климата и адаптация към климатичните промени

Стратегическа цел 1: Ограничаване на емисиите парникови газове – трансформация във всички сектори — от промишленост и енергетика до транспорт и бита.

Стратегическа цел 2: Постигане на устойчиво към изменението на климата общество, адаптирано към неизбежното въздействие на изменението на климата

Приоритет 4: Управление за ускорено постигане на целите за околната среда

Стратегическа цел 1: Подобряване нивото на интегриране на политиките по управление на околната среда на всички нива.

Стратегическа цел 2: Информираност, образование и отговорност за околна среда.

Стратегическа цел 3: Изграждане на капацитет за управление на околната среда.

е)         Финансиране НСОС и Плана за действие към нея

Финансирането на политиките по околна среда се реализира чрез средства от следните източници:

 • средства от държавния бюджет;
 • фондове на ЕС, в т.ч. Структурните фондове, Кохезионния фонд и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
 • приходи от такси по специалните закони в областта на околната среда;
 • приходи от такси за услуги, свързани с управление на битовите отпадъци, и с доставяне, отвеждане и пречистване на питейните и отпадъчните води, заплащани от населението и стопанските субекти;
 • собствени приходи на общините;
 • средства от публично-частни партньорства;
 • заемни средства от международни финансови институции и организации;
 • други донорски програми по двустранни и многостранни споразумения, извън фондовете на ЕС.

ж)        Срокове и етапи на изготвянето на стратегията и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

В хода на изготвяне на НСОС и Плана за действие към нея е извършено следното:

 • периодични работни срещи, обсъждания и консултации между изпълнителя на НСОС и възложителя (МОСВ), респективно с членовете на Експертната работна група и Координационния съвет по проект № BG05SFOP001-2.016-0001-С01, в рамките на който е възложено изготвянето на НСОС;
 • тематични работни срещи с представители на Възложителя и ресорни министерства и институции с компетенции по специфични въпроси, свързани с процеса на стратегическо планиране, съобразно изготвените от Изпълнителя на НСОС Мапинг на заинтересованите страни и План за комуникация;
 • своевременно представяне на проекти на документи за съгласуване и одобрение; непрекъсната оперативна комуникация с екипа за управление на цитирания проект по Оперативна програма „Добро управление“.
 • на 15.10.2021 г. Изпълнителят на НСОС е провел обществени консултации под формата на събитие за публично представяне и обсъждане със заинтересованите страни на разработения проект на Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея;
 • на 21.10.2021 г. Изпълнителят на НСОС е провел информационно-обучително събитие с цел представяне и обсъждане с представителите на целевите групи (МОСВ и структури на МОСВ) на изготвените проекти на Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея.

В процеса на подготовка на НСОС и Плана за действие към нея се провеждат консултации с обществеността, заинтересованите орани и трети страни по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (в сила от 01.07.2004 г., приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020 г.).

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на НСОС и Плана за действие към нея

Отговорен орган за прилагането на НСОС и Плана за действие към нея е: Отдел: „Стратегическо планиране в областта на околната среда“, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ на Министерство на околната среда и водите.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на НСОС и Плана за действие

НСОС и Планът за действие към нея се одобряват от Министерски съвет.

 1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

 1. Място за публичен достъп

НСОС и Планът за действие към нея, както и Докладът за ЕО, вкл. приложения и Нетехническо резюме са предоставени за публичен достъп:

 1. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение: от 09.09.2022 г. до 09.10.2022 г., включително

 1. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират до 09.10.2022 г., включително:

 • на място чрез деловодството в сградата на МОСВ, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 22, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч.
 • по електронна поща: hstoev@moew.government.bg
 • с писма на адрес: МОСВ, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 22.