Категории
Превантивна дейност

Ловностопански план и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари на ТП ДГС „Академик Николай Хайтов“ за частта на влятото ТП ДГС „Чепеларе“

Днес, 05.10.2022 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Ловностопански план и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари на ТП ДГС „Академик Николай Хайтов“ за частта на влятото ТП ДГС „Чепеларе“, с възложител РДГ „Смолян“, гр. Смолян.

Документи