Категории
Превантивна дейност

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.07.2004 г.

Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г.

Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., попр. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) С наредбата се определят условията и реда за екологична оценка на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и Народното събрание, наричана по-нататък "екологична оценка" или "ЕО".

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) За случаите на извършване на оценка за съвместимост чрез процедурата по екологична оценка по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие се прилагат и изискванията на глава трета на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г. и бр. 3 от 2011 г.).

 

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Извършването на ЕО е задължително за плановете и програмите, които:

 1. се изискват по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), или
 2. са включени в приложение № 1 и очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 към ЗООС, или
 3. представляват значителни изменения на планове и програми по т. 1 и/или 2, или
 4. има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата "Натура 2000" според решение по чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) Необходимостта от ЕО се преценява по реда на глава втора за:

 1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) планове и програми и техните изменения по чл. 85, ал. 1 ЗООС, които определят ползване на малки територии на местно равнище и/или са включени в приложение № 2;
 2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) незначителни изменения на планове и програми по ал. 1, т. 1 и/или 2;
 3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) планове и програми и техните изменения извън приложения № 1 и 2, които очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС;
 4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) планове и програми и техните изменения извън приложения № 1 и 2, които не очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС, за които се предполага, че ще имат значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Екологичната оценка на плана или програмата, предвидена в международно споразумение, по което Република България е страна, се извършва по определената в споразумението процедура.

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) За планове и програми по ал. 1 и 2, за които по реда на друг нормативен акт се изисква да се оцени въздействието върху околната среда, по писмено искане на възложителя компетентните органи по чл. 4 и органите по одобряване и/или приемане на съответния план или програма могат да координират провеждането на няколко процедури или да проведат една обща процедура.

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Екологичната оценка се извършва в следната последователност:

 1. уведомяване на компетентния орган за определяне на приложимата процедура по ЕО;
 2. преценяване на необходимостта за ЕО;
 3. определяне на обхвата и съдържанието на ЕО;
 4. изготвяне на доклад за ЕО;
 5. провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата;
 6. отразяване на резултатите от консултациите по доклада за ЕО;
 7. издаване на становище по ЕО;
 8. наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Действията по ал. 1, т. 1 - 8 или онези от тях, които са приложими според конкретния случай, се съвместяват с етапите, през които преминава процедурата за изготвяне и одобряване на плана/програмата при спазване на следните условия:

 1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) екологичната оценка се извършва едновременно с изготвянето на плана или програмата и становището по нея, съответно решение, с което се преценява да не се извършва ЕО, се издава преди одобряването на плана или програмата;
 2. документацията, която се изисква за извършване на ЕО по реда на наредбата, може да се допълва съобразно съответния специален закон за плана/програмата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Разпоредбите, отнасящи се за изготвянето на доклада за ЕО и за провеждането на консултации, се прилагат и за екологичната част на плана или програмата в случаите по чл. 86, ал. 4 ЗООС.

 

Чл. 4. Компетентни органи за ЕО на планове и програми са:

 1. за плановете и програмите, одобрявани от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание - министърът на околната среда и водите;
 2. за плановете и програмите, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет - директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) или министърът на околната среда и водите в обхвата на тяхната компетентност, определена съгласно чл. 10, ал. 2 ЗООС или по съответния специален закон.

 

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) (1) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от съответните органи служебно създадена информация и/или документация за провеждане на съответната процедура по реда на наредбата.

(2) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на съответните органи информация и/или документация при обоснована необходимост.

Чл. 5. (1) При упражняване на правомощията си по ЕО органите по чл. 4 се подпомагат от:

 1. Междуведомствена комисия, наричана по-нататък "комисията" - специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към министъра на околната среда и водите;
 2. екологичен експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) В състава на комисията и на експертните съвети по ал. 1 освен представители на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) задължително се включват представители на Министерството на здравеопазването, на Министерството на земеделието, храните и горите и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и/или регионалните им структури.

 

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Възложителят на плана/програмата осигурява възлагането на ЕО и провеждането на консултации с органите, отговорни за подготовката и прилагането на плана/програмата, заинтересуваните и засегнатите органи, и с екипа, който изготвя плана или програмата.

(2) Възложителят осигурява средствата за разходите по изготвянето на ЕО.

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Министерството на околната среда и водите и РИОСВ водят публичен регистър за процедурите за ЕО на планове и програми като база данни към регистъра по чл. 102 ЗООС.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа данни за извършване на процедурите по ЕО и се поддържа като единна електронна база данни, като за всяка процедура по ЕО се открива отделно досие.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) Достъпът за преглеждане на информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез интернет страниците на МОСВ и на РИОСВ.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Регистърът се създава със заповед на министъра на околната среда и водите, с която се определят правилата за неговото водене:

 1. отговорните лица за водене на регистъра;
 2. редът за актуализация на данните в регистъра;
 3. редът за обмяна на информация между МОСВ и РИОСВ;
 4. съдържанието на досието по ал. 2.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) (1) В случаите по чл. 11, ал. 2 и 3, чл. 13, ал. 1, чл. 15, ал. 5, чл. 24, ал. 8 и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони се прекратява и съответната съвместена процедура по екологична оценка.

(2) В случаите на прекратяване на процедурата по екологична оценка се прекратява и съответната съвместена процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Компетентният орган прекратява процедурата по екологична оценка на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен компетентен орган (например басейнова дирекция, Министерството на земеделието, храните и горите, общински органи и др.) недопустимост на плана/програмата спрямо действащи нормативни или административни актове.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) В случаите на прекратяване на процедурата, предвидени в наредбата, прекратяването се извършва от компетентния орган с решение. Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

 1. (нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) предоставя решението на възложителя на плана/програмата със задължение за обявяването му в 3-дневен срок от получаването чрез интернет страницата на възложителя и/или по друг подходящ начин;
 2. (нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) оповестява решението на интернет страницата си и на подходящо място в сградата си;
 3. (нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) предоставя копие на решението на органа по прилагането и на органа по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата за сведение и съобразяване.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Компетентният орган прекратява започнала процедура по екологична оценка, когато повече от 12 месеца от даването на указания на компетентния орган на съответния етап от процедурата възложителят не е внесъл информация/документация.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В случаите по ал. 5 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща напомнително писмо до възложителя и определя срок до 14 дни, в който възложителят да потвърди продължаването на процедурата, като представи на компетентния орган съответната информация/документация, или да внесе искане за прекратяване на процедурата. Ако в определения срок не се получи отговор и /или не се представи съответната информация/документация от възложителя, процедурата се прекратява по реда на ал. 4.

 

Глава втора.
УВЕДОМЯВАНЕ, ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА, ОБХВАТ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 12 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2016 Г.)
Глава втора.
ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА И ОБХВАТА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) За определяне на приложимата процедура по ЕО възложителят подава до компетентния орган по чл. 4 уведомление по образец съгласно приложение № 3 в един екземпляр на хартиен и електронен носител, като внася задание за изработване на плана/програмата или тяхно изменение в обхват съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата. Възложителят е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и електронния носител на информацията с приложенията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Възложителят може да изпълни задълженията си по ал. 1 чрез внасяне на уведомлението до съответния компетентен орган по ЗУТ или по друг специален закон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) За случаите по ал. 2 органът по ЗУТ или по друг специален закон препраща уведомлението по ал. 1 на съответния компетентен орган - МОСВ/РИОСВ.

(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) В срок до 14 дни от постъпването на уведомлението по ал. 1 или 3 компетентният орган определя приложимостта на процедурата по ЕО, като дава указания за необходимостта от провеждането ѝ и действията, които трябва да се предприемат. Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице уведомява засегнатата общественост чрез съобщение на интернет страницата си.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Когато въз основа на уведомлението по ал. 1 не може да се определи приложима процедура по ЕО, компетентният орган информира възложителя каква допълнителна информация/документация е необходимо да се представи и на кой етап от разработването на плана/програмата.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Когато възложителят има и качеството на компетентен орган по чл. 4, уведомлението се внася от ръководителя на отговорното за разработването на плана/програмата структурно звено в администрацията на възложителя.

(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице потвърждава, че за плана или програмата не се изисква извършването на ЕО, в случай че планът или програмата е за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, за което по реда на чл. 91, ал. 2 ЗООС е допуснато да се извърши само оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) За потвърждаването по ал. 7 възложителят представя информация, че са предвидени и изпълнени по подходящ начин съотносимите с плана условия и мерки от съответното решение по ОВОС/решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Чл. 8а. (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) За преценяване на необходимостта от ЕО възложителят на плана/програмата внася писмено искане по образец съгласно приложение № 4 до компетентния орган по чл. 4 на хартиен и електронен носител, което съдържа:

 1. информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща;
 2. обща информация за предложения план/програма:

а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

в) (доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

д) основни цели на плана/програмата;

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

ж) (доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 1. орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;
 2. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;
 3. (нова - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 5 и 59 от 2016 г.).

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:

 1. характеристика на плана/програмата относно:

а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

б) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми;

в) (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие;

г) (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) екологични проблеми от значение за плана/програмата;

д) (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда;

е) (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) наличие на алтернативи;

 1. обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата;
 2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма;
 3. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве по отношение на:

а) вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни въздействия;

б) потенциално трансгранично въздействие;

в) потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати);

г) очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС;

д) ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване);

е) въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита;

 1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните ѝ територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения;
 2. (нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве;
 3. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

 

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

 

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок разглежда искането по чл. 8а и приложенията към него по отношение на пълнота на информацията и документацията.

(2) При установени непълноти, пропуски и неточност в искането или в представената документация от възложителя се изисква писмено да отстрани допуснатите неточности и/или да предостави допълнителна информация в определен срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) В случай че неточностите не бъдат отстранени и/или не бъде предоставена допълнителна информация в срока по ал. 2, процедурата по разглеждане на искането се прекратява.

(4) Времето, определено за отстраняване на непълнотите и неточностите в документацията, не се включва в срока за произнасяне по чл. 85, ал. 5 ЗООС.

 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Компетентният орган по чл. 4 или оправомощено от него длъжностно лице изпраща представената с искането документация по чл. 8а за становище, като определя срок за отговор до 14 дни от получаването ѝ по отношение на необходимостта от извършване на екологична оценка:

 1. на Министерството на здравеопазването, когато компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е министърът на околната среда и водите;
 2. на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) в зависимост от териториалния обхват на съответния план/програма, когато компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е директорът на съответната РИОСВ;
 3. и Министерството на здравеопазването или съответната РЗИ изготвят становище въз основа на предоставената от възложителя информация и мотивирани заключения по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве в документацията по чл. 8а.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) При необходимост компетентният орган по чл. 4 или оправомощено от него длъжностно лице изпраща документацията по чл. 8а с искане на становище по компетентност и от съответните общински органи и на други специализирани органи, като определя срок за отговор до 7 дни.

(3) Когато в срока по ал. 1 и по ал. 2 не постъпи становище от съответния орган, се приема, че няма възражения, бележки и предложения по документацията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При необходимост компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице съгласува писмено с органа по прилагането на плана или програмата мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата по отношение на околна среда и човешко здраве, като определя срок за отговор до 7 дни. Когато в поставения срок не се получи становище, се счита, че мерките са съгласувани.

(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице уведомява засегнатата общественост, като оповестява на интернет страницата си постъпилото искане по образец съгласно приложение № 4.

 

Чл. 14. (1) Компетентният орган по чл. 4 преценява необходимостта от извършване на ЕО, като определя степента на значимост на въздействието върху околната среда и човешкото здраве въз основа на:

 1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) представената от възложителя информация по чл. 8а;
 2. критериите по чл. 85, ал. 4 ЗООС;
 3. становищата по чл. 13.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В срока по чл. 85, ал. 5 ЗООС органът по чл. 4 се произнася с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, което съдържа:

 1. наименование на органа, който го издава;
 2. правни и фактически основания за постановяване на решението;
 3. данни за възложителя;
 4. кратка характеристика на плана или програмата;
 5. мотиви;
 6. условия, мерки и ограничения - при необходимост;
 7. мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата - при необходимост;
 8. разпоредителна част;
 9. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
 10. дата на издаване, подпис.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) При решение да не се извършва ЕО за съответния план или програма компетентният орган по чл. 4 излага в мотивите на решението основания за заключението, че при прилагането на плана или програмата не се предполага значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) При решение да се извърши ЕО за съответния план или програма компетентният орган по чл. 4 може да постави изисквания към съдържанието и обхвата на оценката, с които възложителят трябва да се съобрази.

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) При преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, независимо от заключенията по останалите критерии по чл. 85, ал. 4 ЗООС, компетентният орган задължително се произнася с решение да се извърши екологична оценка, когато:

 1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) са налице обстоятелства по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие, и/или
 2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) със становището си по чл. 13, ал. 1 съответният специализиран компетентен орган мотивира оценка на очаквано значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при прилагането на плана/програмата.

 

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В срок 3 дни от произнасянето си по чл. 14, ал. 2 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

 1. предоставя решението на възложителя на плана/програмата в 3-дневен срок от постановяването му със задължение за обявяването му в 3-дневен срок от получаването чрез страницата на възложителя в интернет и/или по друг подходящ начин;
 2. оповестява решението на страницата си в интернет и на подходящо място в сградата си;
 3. предоставя копие на решението на органа по прилагането и на органа по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата за сведение и съобразяване.

 

Глава трета.
ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Докладът за ЕО или екологичната част на плана/програмата се възлага за разработване от възложителя на колектив от експерти с ръководител, всеки от които представя лично попълнена декларация, че:

 1. отговаря на изискванията на чл. 83, ал. 2 ЗООС;
 2. познава изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 ЗООС се позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи;
 3. не е лично заинтересуван от реализацията на плана/програмата.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)

(3) Експертите по ал. 1 не са лично заинтересувани, когато:

 1. не са възложител на плана/програмата;
 2. не са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон или не са в трудово, гражданско или служебно правоотношение с възложителя на плана или програмата;
 3. не са в трудово, гражданско или служебно правоотношение с компетентните органи по чл. 10 ЗООС;
 4. не са членове на комисията/експертния екологичен съвет по чл. 5 или на ВЕЕС по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗООС.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Ръководителят на колектива е отговорен за:

 1. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)
 2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) съобразяването със схема, предложена от възложителя, за съвместяване на процеса на планиране и основните процедурни етапи на ЕО съгласно чл. 3, ал. 1, в т.ч. за взаимодействие на екипите по разработване на проекта за плана/програмата на доклада по оценка на степента на въздействие, когато такъв е изискан от компетентния орган по околна среда, и на доклада за ЕО/екологичната част;
 3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) пълнотата и достоверността на използваната информация за ЕО и избора на методи за ЕО;
 4. отразяването на резултатите от консултациите;
 5. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) обективността на заключението в доклада за ЕО/екологичната част на плана/програмата и предложените мерки, в т.ч. за съобразяване със заключения и мерки в доклада за оценка на степента на въздействие, когато такъв е изискан от компетентния орган по околна среда;
 6. качеството на цялостния доклад за ЕО.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Експертите отговарят за пълнотата, достоверността, обективността и качеството на разработените от тях раздели на доклада за ЕО и на даденото от тях заключение по смисъла на чл. 83, ал. 5 ЗООС.

(6) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Когато настъпят вреди поради неизпълнение на задълженията по ал. 4 и 5, експертите носят отговорност в пълен размер.

 

Чл. 17. (1) Докладът за ЕО се оформя като единен документ, който включва:

 1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) съдържателна част съгласно изискванията на чл. 86, ал. 3 ЗООС и резултатите от консултациите по заданието за обхват и съдържание;
 2. списък на източниците на информация на използваните методи за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда с посочване на източника, в който са публикувани;
 3. списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки удостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на доклада;
 4. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)
 5. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) декларации по чл. 16, ал. 1;
 6. справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им;
 7. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) приложения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В справката по ал. 1, т. 6 възложителят на доклада за ЕО и експертите описват мотивирано приетите или неприетите бележки, препоръки или предложения и прилагат съставените за резултатите от консултациите документи (протоколи, становища, анкети др.).

(3) Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ЕО се изготвя нетехническо резюме на достъпен за обществеността език в обем, не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Освен текстовата част резюмето съдържа необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми).

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Докладът за ЕО трябва да включва информация, която може да бъде изисквана основателно, като се имат предвид: съвременните познания и методи на оценка; съдържанието и детайлността на плана или програмата; етапът, на който е планът или програмата в процеса на одобряване; извършените оценки на друго ниво на планиране, които имат отношение към предвижданията в плана или програмата.

 

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

 

Глава четвърта.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И ОТРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Възложителят организира консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата през различните фази на подготовка на плана или програмата, съответно на ЕО.

(2) Органите по чл. 4 осигуряват консултациите по ал. 1, когато са едновременно и възложител на плана/програмата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Консултациите по ал. 1 и 4 се провеждат по схема, разработена от възложителя, която включва и информация за начина на съвместяване процеса на планиране и основните етапи на ЕО съгласно чл. 3, ал. 1, в т.ч. за взаимодействие на екипите по разработване на проекта за плана/програмата на доклада по оценка на степента на въздействие, когато такъв е изискан от компетентния орган, и на доклада за ЕО/екологичната част. Схемата се консултира с компетентния орган по чл. 4. В схемата се включват и предвидените начини за провеждане на консултации по чл. 20, ал. 2, 3 и 5 и общественото обсъждане по чл. 21.

(4) Консултациите с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица се извършват и по реда, предвиден за съгласуване на проекта на нормативния или индивидуалния административен акт, с който планът или програмата се одобрява.

 

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Възложителят възлага изготвянето на задание за определяне на съдържанието и обхвата на оценката, по което провежда консултации със:

 1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) компетентния орган по чл. 4;
 2. съответните специализирани компетентни органи по чл. 13, ал. 1 относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве;
 3. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) други специализирани ведомства и заинтересованата общественост съгласно схемата по чл. 19, ал. 3.

 

Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Консултациите по изготвения доклад за ЕО/екологичната част към плана или програмата включват:

 1. публикуване на съобщение за провеждане на консултации, което съдържа:

а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) информацията по чл. 8а, ал. 1;

б) (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него;

в) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък от 30 дни след публикуването на съобщението и осигуряване на достъпа по т. 1, буква "б";

г) начин на изразяване на становище, който не може да бъде само чрез интернет или други електронни средства;

 1. осигуряване на:

а) достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване с материалите по доклада за ЕО, с проекта на плана/програмата и с нагледните материали по всяка от оценяваните алтернативи;

б) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) експерт или лице с необходимата квалификация от планиращия екип, отговорно да предоставя допълнителни устни разяснения на място;

в) приемането на изразените в срок становища.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Консултациите с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица могат да се извършват и по един или няколко от следните начини:

 1. изпращане на съобщения до централните и териториалните органи на изпълнителната власт и до общинските съвети;
 2. изготвяне и разпространение на дипляна или брошура с кратка информация за плана/програмата;
 3. организиране на експертни или обществени групи по обхвата на оценката;
 4. изпращане по пощата или чрез интернет на мнения, предложения, становища и препоръки до колектива по доклада за ЕО и до възложителя;
 5. обществени обсъждания.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Възложителят провежда консултации по доклада за ЕО или по екологичната част на плана или програмата и с компетентния орган по чл. 4, като му предоставя документацията на хартиен и на електронен носител за становище в срока по ал. 1, т. 1, буква "в". Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице по чл. 4:

 1. изисква становище по документацията от компетентния орган по чл. 13, ал. 1, като определя срок за отговор до 20 дни; когато в указания срок не постъпи становище, се приема, че компетентният орган по чл. 13, ал. 1 няма бележки и предложения по предоставената документация;
 2. по своя преценка изисква становище по документацията и от други компетентни органи или организации предвид спецификата на плана/програмата, независимо дали са включени в схемата за провеждане на консултации по чл. 19, ал. 3, като определя срок за отговор до 14 дни; когато в указания срок не постъпи становище, се приема, че съответният компетентен орган или организация няма бележки и предложения;
 3. отразява получените становища по т. 1 и 2 в отговора до възложителя.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Съобщението по ал. 1, т. 1 се разпространява чрез страницата на възложителя в интернет и/или по друг общодостъпен начин. Съобщението се предоставя на компетентния орган по чл. 4 за сведение и публикуване на интернет страницата му.

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Преди започване на консултациите по ал. 1 и 3 в случаите, когато компетентният орган по чл. 4 е изискал изготвянето и на доклад за оценка на степента на въздействие по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, възложителят представя на компетентния орган приложението по чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за оценка на качеството му съгласно чл. 24, ал. 3 - 7.

(6) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Консултациите по доклада за ЕО по ал. 1 - 3 започват само след произнасяне на компетентния орган с положителна оценка по доклада за оценка на степента на въздействие по ал. 5, за което уведомява писмено възложителя. В 5-дневен срок след писменото уведомяване компетентният орган осигурява обществен достъп до доклада за оценка на степента на въздействие за срок 30 дни чрез публикуване на своята интернет страница независимо от задълженията на възложителя по ал. 1 и 2.

(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) При три поредни отрицателни оценки на качеството на доклада за оценка на степента на въздействие компетентният орган по чл. 4 прекратява процедурата по екологична оценка, за което уведомява възложителя.

(8) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) След предоставяне от възложителя на документацията по ал. 3 компетентният орган по чл. 4 или оправомощено от него длъжностно лице съгласува писмено с органа по прилагането на плана или програмата мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата по отношение на околна среда и човешко здраве, като определя срок за отговор до 14 дни. Когато в поставения срок не се получи становище, се счита, че мерките са съгласувани.

 

Чл. 21. (1) Обществено обсъждане на доклада за ЕО е задължително в случаите, когато:

 1. се изисква за проекта на плана или програмата съгласно специален закон;
 2. са постъпили повече от две мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или при провеждане на консултациите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) Общественото обсъждане по ал. 1 се съобразява с изискванията на специалния закон, ако има такива, както и със следните минимални изисквания за организирането и провеждането му:

 1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) възложителят уведомява писмено органа по чл. 4, както и органите, участвали в консултациите, за наличието на обстоятелствата по ал. 1, като определя мястото, датата и часа за провеждане на срещата за общественото обсъждане, както и за мястото за публичния достъп и срока за запознаване с проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него;
 2. възложителят уведомява писмено лицата, представили становище по ал. 1, т. 2, и по своя преценка може да уведоми писмено и други лица, органи и организации за срещата за обществено обсъждане;
 3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) срещата за общественото обсъждане се провежда след приключване на консултациите по чл. 20, ал. 1 и се ръководи от възложителя или от упълномощено от него длъжностно лице;
 4. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) възложителят осигурява присъствието на срещата на представител на проектантския колектив, на ръководителя и на независимите експерти, като те запознават накратко присъстващите с плана или програмата и съответно с резултатите от извършената ЕО;
 5. за общественото обсъждане се води протокол от лице, определено от възложителя; протоколът се подписва от представителя на възложителя и от протоколиста и към него се прилагат писмените становища, предоставени предварително или по време на обсъждането;
 6. лицето по т. 5 предоставя материалите с резултатите от общественото обсъждане на възложителя в срок 3 дни от датата на срещата.

 

Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Когато в резултат на консултациите е необходимо да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, мнения или предложения към плана или програмата или когато след консултациите настъпят изменения в проекта на плана/програмата, възложителят възлага допълване на доклада за ЕО или преценява необходимостта от продължаване на консултациите, включително организиране на ново обществено обсъждане по реда на чл. 21, ал. 2. Мотивите за възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите се включват в документацията по чл. 23, ал. 1, т. 2.

 

Глава пета.
ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Възложителят внася искане за издаване на становище по ЕО по образец съгласно приложение № 5 до компетентния орган по чл. 4, към което прилага:

 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) доклада за ЕО с всички приложения към него и нетехническо резюме - в един екземпляр на хартиен и електронен носител;
 2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) В случаите по чл. 3, ал. 3 възложителят внася искане, придружено с копие на екологичната част от плана/програмата в един екземпляр на хартиен и електронен носител.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Възложителят е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието в документацията, представена по ал. 1 и 2, на хартиения и на електронния носител. При установено несъответствие компетентният орган взема предвид хартиения носител.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Искането по ал. 1, което не е оформено или комплектувано съобразно изискванията, се връща на вносителя в срок 7 дни със съответните указания.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Възложителят е длъжен да предостави на компетентния орган по чл. 4 и на обществеността чрез интернет страницата си и/или по друг подходящ начин достъп до проекта на плана/програмата и до съпътстващата го документация, включително до резултатите от консултациите с обществеността, информация за което предоставя към искането по ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Когато при внасяне на искане за издаване на становище по ЕО по ал. 1 компетентният орган установи, че при провеждане на консултациите е постъпила информация относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя информация в приложения към доклада за ЕО доклад за оценка на степента на въздействие, в срока по ал. 4 компетентният орган дава указания и за предприемане при необходимост на действия по чл. 36, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

 

Чл. 24. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)

 

Чл. 25. (1) В срок 30 дни от внасяне на искането по чл. 23, ал. 1 компетентният орган по чл. 4 издава становище въз основа на решение на комисията/експертния екологичен съвет по чл. 5, ал. 1.

(2) За вземане на решение по ал. 1 комисията/експертният съвет преценява документацията по чл. 23, ал. 1 и 2 за съответствие с изискванията за:

 1. структура и съдържание на доклада за ЕО по чл. 86, ал. 3 ЗООС;
 2. формата на доклада, включително на необходимите приложения;
 3. достоверност и актуалност на източниците на изходни данни;
 4. разглеждане на разумни алтернативи, включително "нулева" алтернатива, за постигане на основните цели на плана/програмата;
 5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) сходимост на целите и мерките на плана/програмата с основните цели и приоритети на стратегии, планове и програми по околна среда и човешко здраве;
 6. организация за изработване на доклада за ЕО едновременно с плана или програмата;
 7. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) отразяване на резултатите от консултациите в документацията по ЕО.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Когато при прегледа на документацията по ал. 2 комисията или експертният екологичен съвет установи, че предоставената информация е непълна, неточна или че съществуват съмнения относно достоверността и/или актуалността ѝ, със свое решение изисква от възложителя да представи в определен срок допълнената и/или преработената информация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Решение по ал. 3 се взема и когато е депозирано писмено мотивирано становище от съответния специализиран орган по чл. 13, ал. 1 по отношение на пропуски по представените в доклада за ЕО анализи и оценка на предполагаемото въздействие и степента на риска за човешкото здраве.

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) В случай че в определения в решението по ал. 3 срок възложителят не представи изисканата допълнена и/или преработена информация, процедурата се прекратява.

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)

 

Чл. 26. (1) Компетентният орган по чл. 4 издава становище по ЕО, като:

 1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) съгласува плана/програмата, когато:

а) предвижданията на плана/програмата са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и опазване на човешкото здраве;

б) в резултат на провеждането на консултациите не са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност;

в) заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие;

г) е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни органи - МЗ или съответната РЗИ, че не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при прилагането на плана/програмата;

 1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) не съгласува плана/програмата, когато:

а) предвижданията в тях не са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и опазване на човешкото здраве;

б) са получени мотивирани възражения срещу прилагането на плана или програмата или по законосъобразност;

в) заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната защитена зона ще бъде значително увреден;

г) е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни органи - МЗ или съответната РЗИ, че при прилагане на плана/програмата може да се окаже значително отрицателно въздействие върху здравето на хората.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Становището по ал. 1, т. 1 съдържа:

 1. наименование на органа, който го издава;
 2. правни и фактически основания за постановяването на становището;
 3. данни за възложителя;
 4. кратка характеристика на плана или програмата;
 5. мотиви;
 6. обосновка за предпочитаната алтернатива от гледна точка на околната среда, включително предвид резултатите от консултациите със заинтересуваните органи и с обществеността;
 7. условия и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда;
 8. мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата, включително периодичност на изготвяне на доклад по контрола и наблюдението;
 9. разпоредителна част;
 10. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
 11. дата на издаване, подпис.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) В срок 3 дни от постановяване на становището по ЕО компетентният орган по чл. 4 или оправомощено от него длъжностно лице:

 1. предоставя на възложителя становището по ЕО със задължение за обявяването му в 3-дневен срок от получаването чрез страницата на възложителя в интернет и/или по друг подходящ начин;
 2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) оповестява становището на страницата си в интернет и в сградата си;
 3. предоставя копие на становището на органа по прилагането и на органа по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата за сведение и съобразяване.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) Възложителят и/или органът по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата оповестяват становището по ЕО и при обявяването на плана или програмата, предвиден в съответния специален закон, заедно със справката по чл. 29, ал. 1.

(3) Достъпът до доклада за ЕО/екологичната част на плана или програмата се осъществява по реда на глава втора от ЗООС.

 

Глава шеста.
НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Органът по чл. 4, издал становището по чл. 26, ал. 1, т. 1 или решението за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по чл. 14, или оправомощено от него длъжностно лице е компетентен по наблюдението и контрола по изпълнението на мерките, посочени в становището по ЕО, или на условията и мерките в решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО в процеса на прилагането на плана или програмата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) В случаите по чл. 88, ал. 6 ЗООС проверката се извършва от съответната РИОСВ, като в срок 7 дни след проверката се уведомяват възложителят и МОСВ за резултатите, когато становището или решението е издадено от министъра на околната среда и водите.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Възложителят е длъжен преди окончателното приемане или одобряване на плана/програмата да изпрати до органите по чл. 28 и до отговорните за прилагането на плана/програмата обобщена справка, включваща анализ на:

 1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) съответствието на плана/програмата с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО или в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
 2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) съответствието на плана/програмата с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 6 за постигане целите на плана или програмата;
 3. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) степента, в която мерките по чл. 26, ал. 2, т. 7 и 8 или по чл. 14, ал. 2, т. 6 и 7 са предвидени в плана или програмата.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Органът по чл. 28 или оправомощено от него длъжностно лице се произнася писмено по справката по ал. 1 в срок 7 дни от представянето ѝ, като я приема или я връща с конкретни указания, и уведомява за това органа по одобряване на плана. При необходимост компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице провежда консултации със съответната басейнова дирекция за управление на водите, Министерството на здравеопазването или РЗИ и/или други органи, като определя срок за отговор до 7 дни от получаването на справката. Срокът за провеждане на консултациите не се включва в срока за произнасяне.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Възложителят уведомява компетентния орган по чл. 4 в 14-дневен срок след одобряването/приемането/утвърждаването на плана/програмата, включително за оповестяване на одобрението/приемането/утвърждаването.

 

Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Възложителят изготвя доклад по наблюдението и контрола при прилагането на плана/програмата, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда и човешкото здраве, с периодичността, определена в становището по ЕО или решението за преценяване на необходимостта от ЕО.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Органът по чл. 28 или оправомощено от него длъжностно лице одобрява доклада по ал. 1 или го връща за допълване със задължителни указания, в 7-дневен срок от предоставянето му.

(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) При необходимост компетентният орган провежда консултации със съответната басейнова дирекция за управление на водите, Министерството на здравеопазването или РЗИ и/или други органи, като определя срок за отговор до 7 дни от получаването на доклада. Срокът за провеждане на консултациите не се включва в срока по ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Възложителят осигурява обществен достъп до доклада по ал. 1 и справката по чл. 29, ал. 1.

 

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) В случаите, когато не е постъпило уведомление по чл. 8, ал. 1, справка по чл. 29, ал. 1, процедурата е била прекратена при връщане на документацията на възложителя или произнасянето по чл. 29, ал. 2 или по чл. 30, ал. 2 е отрицателно, компетентният орган по чл. 28 може да спре изготвянето и прилагането на плана/програмата в зависимост от фазата на изпълнение като принудителна административна мярка на контрол, както и да предложи на други контролни органи предприемането на мерки от тяхната компетентност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Институции, контролиращи финансирането на плана/програмата с бюджетни и обществени средства, уведомяват органите по чл. 28 за констатирани нарушения на изискванията за извършване на екологична оценка, както и за неизпълнение на мерките по чл. 26, ал. 2, т. 7 и 8 или по чл. 14, ал. 2, т. 6 и 7.

 

Глава седма.
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ

Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) Екологична оценка на планове и програми с трансгранично въздействие се извършва съгласно изискванията на ЗООС, наредбата, Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенцията за ОВОС), ратифицирана със закон (ДВ, бр. 86 от 1999 г.) и Протокола за стратегическа екологична оценка към нея, ратифициран със закон (ДВ, бр. 97 от 2006 г.), и международен договор между Република България и засегната държава или държави.

 

Чл. 33. Компетентен орган за процедурата по ЕО в трансграничен контекст е министърът на околната среда и водите. Останалите органи по околна среда са длъжни своевременно да предоставят постъпилата информация по провежданите процедури и да оказват необходимото съдействие на компетентния орган и на възложителите.

 

Чл. 34. (1) При преценка, че предложен за ЕО план/програма е вероятно да има значително въздействие върху околната среда на територията на друга държава или държави, спрямо които Република България е държава на произход, министърът на околната среда и водите уведомява възложителя и засегнатата държава или държави за това и определя срок за отговор дали съответната държава ще участва в процедурата.

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват:

 1. засегнатата държава или държави;
 2. данни за възложителя;
 3. срокът, в който възложителят е задължен да изпрати копие от плана/програмата, включително екологична част или доклада за ЕО, след като бъде уведомен за лицето за контакти от засегнатата държава;
 4. срокът, в който засегнатата държава да предостави необходимата информация за лицето по т. 3.

(3) При положителен отговор от страна на засегнатата държава, придружен с решение на компетентния национален орган за участие в процедурата, се отчитат трансграничните аспекти в заявения обхват, като се провеждат двустранни или многостранни междудържавни консултации относно постигането на споразумение за:

 1. реда на информиране и предоставяне на възможност за изразяване на становище от компетентните органи по опазване на околната среда и здравеопазването и на засегнатата общественост в определен срок;
 2. определяне на разумен срок за времетраенето на консултациите;
 3. осигуряване на достъп до становището по ЕО.

 

Чл. 35. Екологична оценка на планове и програми с трансгранично въздействие, осъществявани на територията на други държави, спрямо които Република България е засегната държава, се извършва в следната последователност:

 1. при получаване на уведомление за план/програма, който/която ще се осъществи на територията на друга държава с предполагаемо значително въздействие на територията на Република България, в посочения в уведомлението срок МОСВ уведомява държавата по произход за своето решение да участва или да не участва в процедурата по ЕО:

а) при изразено съгласие за участие се следва националната процедура на държавата на произход, ако друго не е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;

б) министърът на околната среда и водите осигурява обществен достъп до предоставената информация за ЕО при условията и по реда на чл. 20 и своевременно изпраща всички становища по документацията преди вземането на решения от компетентния орган на другата държава;

 1. в случай, че не е постъпило уведомление от държавата на произход за план/програма в трансграничен контекст, което може да окаже съществено въздействие на територията на Република България, МОСВ прави необходимите постъпки пред компетентния орган на държавата по произход за провеждане на консултации за участие в процедурата.

 

Допълнителни разпоредби

 • 1. По смисъла на наредбата:
 1. "Държава на произход" е договаряща се страна или страна по Конвенцията за ОВОС или по Протокола за стратегическа екологична оценка към същата конвенция, както и всяка друга държава, под чиято юрисдикция се предвижда изготвянето на плана/програмата.
 2. "Засегната държава" е договаряща се страна или страна по Конвенцията за ОВОС или по Протокола за стратегическа екологична оценка към същата конвенция, както и всяка друга държава, която може да бъде засегната от трансгранично въздействие на плана/програмата върху околната среда.
 3. "Орган, отговорен за прилагането на съответния план/програма" е определеният в съответния нормативен или административен акт, а когато не е изрично определен - възложителят.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 • 2. (1) Екологични оценки и влезли в сила решения по ОВОС на планове и програми, извършени до влизането в сила на наредбата, запазват действието си.

(2) Процедури за ОВОС на планове и програми, за които е одобрено задание по чл. 7, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2003 г. за реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на националните, регионалните и областните планове и програми за развитие, устройствените планове и техните изменения (ДВ, бр. 24 от 2003 г.), се довършват по реда на тази наредба.

(3) За период 24 месеца от датата на влизане в сила на наредбата за планове и програми и техни изменения по чл. 1 - в процес на изготвяне, които не са приети от централен и териториален орган на изпълнителната власт и от общински съвет или проектът за които не е внесен в Народното събрание към датата на влизане в сила на наредбата, необходимостта от ЕО се преценява по реда на глава втора.

 • 3. (1) Възложителите на планове/програми в областите по чл. 85, ал. 1 ЗООС, които се изготвят и приемат на основание на нормативен или административен акт, или на техни изменения, влезли в сила след 1 юли 2004 г., уведомяват министъра на околната среда и водите при влизането в сила на съответния акт.

(2) При промени на наименованията на плановете/програмите по приложения № 1 и 2 поради изменения в уредбата изискванията за ЕО се прилагат за съответните планове/програми според новата уредба.

 • 3а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Образците на становищата по ЕО и на решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите и се публикуват на страницата на МОСВ в интернет.
 • 3б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Заповедта по чл. 7, ал. 4 се издава в срок 3 месеца от влизането в сила на наредбата и се публикува на страницата на МОСВ в интернет.
 • 4. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагането на наредбата.
 • 5. (1) Наредбата се приема на основание чл. 90 ЗООС.

(2) Наредбата влиза в сила от 1 юли 2004 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

 

 • 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
 1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
 2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
 3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
 4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

 

 • 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
 1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
 2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г.)

 

 • 4. Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на околната среда и водите одобрява критериите по чл. 14, ал. 5, т. 2 и чл. 25, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми със заповед в срок до 6 месеца от влизането в сила на постановлението. Заповедта се публикува на интернет страниците на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 23 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2012 Г.)

 

 • 6. За висящите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, започнали преди влизането в сила на постановлението, се прилагат разпоредбите на чл. 7а, ал. 5 и 6 от същата наредба.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2016 Г.)

 

 • 4. (1) Процедурите по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, започнали преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

(2) За висящите процедури по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 7а, ал. 5 от наредбата по ал. 1.

 • 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2018 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 8 ОТ 2018 Г.)

 

 • 12. Текущите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми се довършват по досегашния ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 8 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2019 Г.)

 

 • 6. Текущите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми се довършват по досегашния ред.
 • 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2019 Г.)

 

 • 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, т. 1, т. 3, буква "б", т. 4 - 7, т. 9 - 18, § 2, т. 6, буква "б", подбуква "бб", т. 7, т. 10, букви "г" и "д", т. 11 - 17, § 3, т. 1, 2 и т. 5, буква "б", които влизат в сила на 28 август 2019 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

 

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г.)

 

Планове и програми, за които извършването на екологична оценка е задължително

 

(Област по чл. 85, ал. 1 ЗООС/нормативен акт/план или програма)

 

 1. Селско стопанство
 2. Горско стопанство
 3. Рибарство
 4. Транспорт

4.1. Закон за пътищата

 • Средносрочна оперативна програма за изпълнение на стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България

4.2. Закон за железопътния транспорт

 • Десетгодишна програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура и нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при бедствия, терористични действия и военни конфликти
 1. Енергетика

5.1. Закон за енергетиката

 • Енергийна стратегия на Република България

5.2. Закон за безопасно използване на ядрената енергия

 • Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

5.3. Закон за енергията от възобновяеми източници

 • Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
 1. Управление на отпадъците

6.1. Закон за управление на отпадъците

 • Национален план за управление на отпадъците

6.2. Национален стратегически план за управление на утайките от пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Република България

6.3. Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България

 1. Управление на водните ресурси

7.1. Закон за водите

 • Планове за управление на речните басейни
 • Планове за управление на риска от наводнения
 • Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България
 • Морска стратегия
 1. Промишленост, включително добив на подземни богатства

8.1. Закон за подземните богатства

 • Национална стратегия за развитие на минната индустрия
 1. Туризъм

9.1. Закон за туризма

 • Концепция за туристическо райониране на България
 • Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България
 1. Устройствено планиране и земеползване

10.1. Закон за устройство на територията

 • Общ устройствен план на общината
 • Общ устройствен план на част от общината

10.2. Закон за устройството и застрояването на Столичната община

 • Общ устройствен план на София и Столичната община

10.3. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

 • Общи устройствени планове на черноморските общини

10.4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г.) Закон за регионалното развитие - интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2

 

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1

 

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г. , изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г.)

 

Планове или програми, за които се преценява необходимостта от екологична оценка

 

(Област по чл. 85, ал. 1 ЗООС/нормативен акт/план или програма)

 

 1. Селско стопанство

1.1. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

 • Планове за образуване на масиви за ползване на земеделски земи

1.2. Закон за опазване на земеделските земи

 • Краткосрочни и дългосрочни програми за подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и опазването им от ерозия, замърсяване, засоляване, окисляване и заблатяване

1.3. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)

1.4. Закон за сдружения за напояване

 • План за напояване и разпределение на водата
 • Програма за проектиране, основен ремонт и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура

1.5. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)

1.6. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)

 1. (зал. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

2.1. (зал. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

 1. Транспорт

3.1. Закон за пътищата

 • Програми за развитие и усъвършенстване на републиканските пътища

3.2. Закон за гражданското въздухоплаване

 • Генерален план за развитие на летището

3.3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

 • Генерални планове на пристанища за обществен транспорт
 • Подробни устройствени планове на рибарски и яхтени пристанища, на пристанища със специално предназначение и на специализирани пристанищни обекти
 • Подробни устройствени планове за изграждане и разширяване на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура
 1. Енергетика

4.1. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)

4.2. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

4.3. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)

 1. Управление на отпадъците

5.1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Закон за управление на отпадъците

 • Общинска/Регионална програма за управление на отпадъците - част от общинските програми за околна среда (чл. 79 ЗООС)
 1. Управление на водните ресурси

6.1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Закон за водите

 • (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)
 • (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)
 • (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)
 • Програми за намаляване на замърсяванията на водите и водните обекти
 • (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)
 • Регионални генерални планове на В и К и инвестиционните програми към тях
 • Генерални планове за В и К на агломерации над 10 000 екв. жители и инвестиционни програми към тях
 1. Промишленост, включително добив на подземни богатства

7.1. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)

 1. Туризъм

8.1. Закон за туризма

 • Общинска програма за развитие на туризма

8.2. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)

 1. Устройствено планиране и земеползване

9.1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Закон за устройство на територията

 • Общ устройствен план на град с неговото землище
 • Общ устройствен план на селищно образувание с национално значение
 • Подробни устройствени планове, в т.ч.:

- планове за застрояване

- парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии

 • Специализирани подробни устройствени планове

9.2. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

9.3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г.) Закон за регионалното развитие - планове за интегрирано развитие на общините

9.4. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)

9.5. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)

 

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1

 

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

 

                                                                           ДО

                                                                           МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

                                                                           СРЕДА И ВОДИТЕ

                                                                           или

                                                                          ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

                                                                           ...........................................................

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за изготвяне на план/програма

 

от ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

(име, фирма, включително администрация, длъжност)

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/

ДИРЕКТОР,

 

Моля да определите необходимите действия, които трябва да се предприемат за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка (ЕО) или издаване на становище по ЕО на ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

(наименование на плана/програмата)

Предоставям следната информация във връзка с посочения план/посочената програма:

 1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: ………………………………………………………………………………………………….

Пълен пощенски адрес: …………………………………………………………………………….

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): ……………………………………………………………………

Лице за връзка: ……………………………………………………………………………………..

Пълен пощенски адрес: ……………………………………………………………………………

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): ……………………………………………………………………

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

 

Приложение: (прилагат се допълнителни документи, които имат отношение към уведомлението):

 1. Задание за изработване на плана/програмата, изменение на план/програма в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата:
 2. Електронен носител - 1 бр. ........................

(прилага се само в случаите, когато искането се подава на хартиен носител)

0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Дата: ………………………                                         Възложител: …………………………

                                                                                                                (подпис)

 

Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1

 

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

 

                                                                               ДО

                                                                               МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

                                                                              СРЕДА И ВОДИТЕ

                                                                              или

                                                                              ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

                                                                              ...........................................................

 

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

 

от ………………………………………………………………….……………………………….

(име, фирма, длъжност)

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/

ДИРЕКТОР,

 

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на …………………………………………………………………………………………..

(наименование на плана/програмата)

Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

 1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: ………………………………………………………………………………………………..

Пълен пощенски адрес: ………………………………………………………………………….

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): ………………………………………………………………….

Лице за връзка: ……………………………………………………………………………………

Пълен пощенски адрес: …………………………………………………………………………..

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): ………………………………………………………………….

 1. Обща информация за предложения план/програма

а) Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

в) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

д) Основни цели на плана/програмата

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

е) Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови институции)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. (не е задължително за попълване)

 

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС поради следните основания (мотиви):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Приложение:

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

 1. Характеристика на плана/програмата относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 към ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

е) наличие на алтернативи:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде засегнато, като се отчитат по-специално:

а) вероятността, продължителността, честотата и обратимостта на последиците:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

б) кумулативните въздействия:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

в) трансграничното въздействие:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишението на стандартите за качество на околната среда или пределните стойности; интензивно земеползване):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните ѝ територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Информация за платена такса и датата на заплащане.

Б. Електронен носител - 1 бр. .............

0 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

0 Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Дата: ………………………                                         Възложител: …………………………

                                                                                                                (подпис)

 

 

Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1

 

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

 

                                                                                 ДО

                                                                                 МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

                                                                                 СРЕДА И ВОДИТЕ

                                                                                 или

                                                                                ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

                                                                                ........................................................

 

ИСКАНЕ

за издаване на становище по екологична оценка (ЕО)

 

от ………………………………………………………………………………………...…………..

(име, длъжност, ведомство)

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/

ДИРЕКТОР,

 

Моля да бъде издадено становище по екологична оценка на ………….…………...………......

…………………………………………………………………………………………...…………..

(наименование на плана/програмата)

Възложител на плана/програмата е …………………………………………………....………….

……………………………………………………………………………………………....………..

(орган или оправомощено по закон трето лице)

Име: ………………………………………………………………………………………...……….

Пълен пощенски адрес: ……………………………………………………………………...…….

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): ……………………………………………………………....……

Лице за връзка: ……………………………………………………………………………....……..

Пълен пощенски адрес:……………………………………………………………………....…….

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): ……………………………………………………………....……

Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата, е

………………………………………………………………………………………………....……..

…………………………………………………………………………………………………....…..

Уведомяваме Ви, че достъпът до проекта на плана/програмата, съпътстващата го документация, включително резултатите от консултациите с обществеността, може да бъде осъществен в сградата на ............................................... от ................. до ................. часа всеки работен ден.

 

Приложение:

 1. Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с всички приложения към него - по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, който включва и:

1.1. списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели;

1.2. декларации по чл. 83, ал. 4 от ЗООС.

 1. Нетехническо резюме - по един екземпляр на хартиен и на електронен носител.
 2. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.
 3. Информация за платена такса и дата на заплащане.

0 Желая становището да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

0 Желая становището да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Дата: ………………………                                         Възложител: …………………………

                                                                                                                (подпис)