Категории
Превантивна дейност

Ново: Методически указания за прилагане на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и за контрола на операторите на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал

Целта на методическите указания е да се регламентира унифициран ред и начин за извършване на контролна дейност на операторите на предприятията/съоръженията с нисък и висок рисков потенциал във връзка изпълнението на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС. Указанията включват 4 раздела: планиране, подготовка, провеждане на контрола и последващи действия.

Заповед № РД – 232/03.04.2023 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на методически указания за прилагане на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и за контрола на операторите на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал.

Методически указания за прилагане на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и за контрола на операторите на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал.

Насоки и критерии за изготвяне на системна оценка на опасностите в предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал във връзка с изискванията на чл. 157а, ал. 9 и 11 от ЗООС (Приложение № 1 към заповедта).

Формат на въпросник за проверка (чек лист) и Насоки за употребата му (Приложение № 2 и Приложение № 2-1 към заповедта).