Категории
Превантивна дейност

Обществен достъп до доклада за ОВОС и приложения към него за инвестиционно предложение: „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително №510-Н1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-ИО-А1/2019 г.“ с възложител „Топлофикация-Сливен

Днес, 21.09.2023 г., на основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка върху въздействието върху околната среда (ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС и приложения към него за инвестиционно предложение: „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително №510-Н1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-ИО-А1/2019 г.“ с възложител „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД.