Категории
Превантивна дейност

Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително (КР) и документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и т. 3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането

Днес, 22.07.2022 г., на основание чл. 16 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), във връзка с процедура по реда на 94, ал. 1, т. 9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режими нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за открит обществен достъп до:

- Заявление за издаване на комплексно разрешително (КР) на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София за Подземно газохранилище „Чирен“ за изграждане и експлоатация на следната инсталация: „Горивна инсталация с обща номинална инсталирана топлинна мощност 124.106 MW, включваща Горивна инсталация с обща номинална инсталирана топлинна мощност 34,66 MW на действащата площадка на ПГХ „Чирен“ и Горивна инсталация с обща номинална инсталирана топлинна мощност 89.446 MW на новопроектираната площадка, разширение на ПГХ „Чирен“, изпълняваща дейност по т. 1.1 от Приложение № 4 към ЗООС - „Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW“. Инсталацията се намира в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца.

- Документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и т. 3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: „Подземно газово хранилище Чирен“, с. Чирен 3050, община Враца с оператор: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, с предмет на дейност: съхранение, пренос и транзитен пренос на природен газ.

Компетентен орган по процедурата по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС за издаване на решение по ОВОС, комплексно разрешително и одобряване на доклада за безопасност е министърът на околната среда и водите.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, в периода от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г., на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), ИАОС и на Община Враца.

Писмени становища, забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до министъра на околната среда и водите, изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Враца.

За допълнителна информация:

Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80;

Ирена Статкова -  главен експерт екологични инвестиции, Община Враца, тел. 0882 21 76 22.

Мая Ганджова – главен експерт в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“ на МОСВ, тел. 02/940 6269.