Категории
Превантивна дейност

Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително (КР) на „Реджина“ ЕООД, с. Стожер за експлоатация на инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери) на площадка с. Стожер, община Добричка, разположена в ПИ № 053001 с проектен

Днес, 20.03.2023 г., на основание чл. 16 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), във връзка с обща процедура по реда на 94, ал. 1, т. 9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета на птицеферма с. Стожер до 121 800 места за отглеждане на бройлери“, разположена в ПИ № 053001 в землището на с. Стожер, община Добричка с възложител „Реджина“ ЕООД, Министерство на околната среда и водите съобщава за открит обществен достъп до:

Заявление за издаване на комплексно разрешително (КР) на „Реджина“ ЕООД, с. Стожер за експлоатация на инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери) на площадка с. Стожер, община Добричка, разположена в ПИ № 053001 с проектен капацитет 121 800 места.

Компетентен орган по процедурата по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС за издаване на решението по ОВОС за инвестиционното предложение, вкл. съдържанието на комплексното разрешително е министърът на околната среда и водите.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 30 дни, в периода от 20.03.2023 г. до 19.04.2023 г. на интернет страницата на ИАОС, Министерство на околната среда и водите и община Добричка.

Писмени становища, забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълнителния директор на ИАОС, министъра на околната среда и водите, и кмета на община Добричка.

За допълнителна информация може се обръщате към:

Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80;

Мария Димитрова - еколог, община Добричка, тел. 058/600 889 /в.212;

Мая Ганджова – главен експерт в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“ на МОСВ, тел. 02/940 6269.