Категории
Превантивна дейност

Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 132.76 MW“

Днес, 22.10.2020 г., на основание чл.16, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с процедура по чл.94, ал.1, т.9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за удължен обществен   достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „БУЛГАРТРАНСГАЗ"  ЕАД,  гр. София за Компресорна станция (КС) „Нова Провадия“ за изграждане и експлоатация на  инсталация: „Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 132.76 MW”, изпълняваща дейност по т. 1.1 от Приложение № 4 към ЗООС - „Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по- голяма от 50 MW“. Инсталацията се намира в землището на с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е министърът на околната среда и водите.

Документацията, съдържаща се в заявлението, е на разположение на заинтересованите лица и организации всеки работен ден в периода от 22.10.2020 г. до 21.11.2020 г. в:

  1. МОСВ, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 22, ет.5, ст.525, от 9.00 до 17.00 ч.
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, етаж 13 от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч.;
  3. Сградата на Община Ветрино, 9220 с. Ветрино, ул. "Г. С. Раковски" № 24 /информационен център/ от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч.
  4. Сградата на Общинска администрация Провадия /информационен център/, гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39 от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.

Писмени становища, забележки, разяснения и възражения се подават по официален ред, заведени в деловодствата на МОСВ, ИАОС, Община Ветрино и Община Провадия.

В периода от 22.10.2020 г. до 21.11.2020 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на МОСВ, ИАОС,Община Ветрино и Община Провадия.

„Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 132.76 MW“ към инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.