Категории
Превантивна дейност

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до Разлог и Банско”

Във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е получено уведомление от „Булгартрансгаз“ ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до Разлог и Банско”.

Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:

Дата

Час

Кметство/ Община

Място

15.11.2018 г.

10.30

Община Разлог

Залата на Общински съвет

ул. „Стефан Стамболов” №4 

15.11.2018 г.

14.00

Община Банско

Посетителски информационен център (старото кино)

пл. „Възраждане” № 4

16.11.2018 г.

10.30

Община Симитли

Заседателна зала на общинска Симитли,

 ул. „Христо Ботев“ № 27

Кметство с. Градево

Кметство с. Крупник

16.11.2018 г.

13.00

Кметство с. Полето

Сградата на читалището на кметство с. Полето

Кметство с. Брежани

Кметство с. Ракитна

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в МОСВ, администрацията на посочените общини и кметства,  в сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, както и на интернет страницата на МОСВ в ключова тема: Превантивна дейност/ОВОС/ Обществен достъп до доклади по ОВОС/.

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/konsultacii-s-obstestvenostta-na-doklada-za-ocenka-stepenta-na-vuzdejstvie-dosv/na-osnovanie-chl-16-al-2-ot-naredba-za-ovos/

Писмени становища могат да се предоставят на обявените по-горе места, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и в сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров” 66, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Каролина Ненова, тел. 02/9396689; факс: 02/9250063; e-mail: Karolina.Nenova@bulgartransgaz.bg

Обява за срещите за обществено обсъждане е публикувана на 12.10.2018 г. във в-к „Струма“, както и на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на следния адрес: 

https://www.bulgartransgaz.com/bg/news/obyava_za_sreshta_za_obshtestveno_obsajdane-423-c15.html