Категории
Превантивна дейност

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализац

Днес, 09.10.2020 г., във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС и приложения към него, в т. ч. и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо- сръбската граница“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:

 

  

Дата

 

 

Час

 

Кметство/ Община

 

Място

10.11.2020 г.

10.30

Община Ветрино

 

сградата на община Ветрино

 

Кметство Габърница

 

Кметство Млада гвардия

 

Кметство Неофит Рилски

 

10.11.2020 г.

14.00

Община Провадия

 

сградата на община Провадия, заседателна зала

 

Кметство Златина

 

Кметство Петров дол

 

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч. и докладът за ОСВ, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в всеки работен ден в администрациите на посочените населени места, сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Мария Луиза” 22, ст.513,  както и в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес гр. София, 1336, бул. „Панчо Владигеров” № 66

Докладът и приложенията към него са публикувани на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, секция новини - https://www.bulgartransgaz.bg/news/.

Обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него е осигурен и чрез интернет страницата на МОСВ в раздел Превантивна дейност/Обществен достъп до доклади по ОВОС на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ovos-za-ip-proektirane-i-izgrajdane-na-kompresorna-stanciya-nova-provadiya-vhodno-izhodni-shlejfi-puten-dostup-i-vunshni-vruzki-elektrichesko-zahranvane-osnovno-i-rezervno-vodoprovod-i-kanalizaciya-svurzani-s-e-10059/.

Писмени становища могат да се предоставят в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес гр. София, 1336, бул. „Панчо Владигеров” № 66 или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане – Мариана Христова, тел. 02/939 6692.

Обявата е публикувана на 09.10.2020 г. във в-к „24 часа”  и в-к „Труд“.