Категории
Превантивна дейност

Доклад за ОВОС за ИП "Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно ), водопровод и канализация, свързани с етап „КС

Днес, 29.09.2020 г., на основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка върху въздействието върху околната среда (ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС и приложения към него, в т. ч. и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо- сръбската граница“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД