Категории
Превантивна дейност

Обявление за ИП за Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химически вещества в два модула; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества и „Инсталация за рециклиране на разтворители“

Днес, 29.01.2020 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

„Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химически вещества в два модула; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества и „Инсталация за рециклиране на разтворители“, с възложител „ЕКОМА“ ЕООД.