Категории
Превантивна дейност

Отговор на допълнено уведомление за ИП „Модернизация на железопътен участък Мездра – Медковец”, с включване на нови десет землища и увеличаване на трасето

 

Днес, 02.11.2023 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) допълнение към уведомление за инвестиционно предложение: „Модернизация на жп участък Мездра - Медковец“, с възложител Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Първоначално подаденото от ДП НКЖИ уведомление е свързано с подобряване на техническите параметри на железопътна линия и внедряване на нови системи за сигнализация и телекомуникация, подобряване комфорта на пътуване и пропускливостта на железопътния транспорт. Реализацията му е във връзка с изпълнението на проект „Модернизация на железопътна линия Видин - София”, одобрен с Решение по ОВОС № 1-1/2012 г. на министъра на околната среда и водите. Първоначално е предложено железопътния участък да бъде с дължина 85,568 км. Включва участък Руска Бяла - Медковец съгласно идеен проект и участък Мездра - Руска Бяла по съществуващо трасе. При различни километражи от железопътната линия трасето по направеното предложение се отклонява от следата на трасето по Решението по ОВОС. С Решение № 509 от 8 юли 2011 г. на Министерския съвет на Република България обект „Железопътна линия Видин - София” е обявен за обект с национално значение.

На основание чл. 93, ал. 9, т. 1 и 3 от ЗООС, по искане на възложителя и съгласно становище на БДДР от 16.04.2020 г., ИП в неговата цялост подлежи на процедура по задължителна ОВОС, без да се извършва преценяване за необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите съгласно разпоредбите на чл. 94, ал.1, т. 2 и 5 от ЗООС. С писмо изх. № ОВОС-20/22.04.2020 г. на МОСВ е описана процедурата за ИП и са дадени указания за провеждането на същата.

Съгласно представеното с вх. № ОВОС-20/09.05.2023 г. допълнение към първоначалното ИП, през 2021 г. е възникнала необходимост от извършването на нова актуализация на идейния проект от 2015г. (участъкът е променен от Медковец - Руска Бяла на Медковец - Мездра). В хода на техническото проектиране от избрания проектант, е установено, че на определени места се е наложило ситуационни измествания на проектното трасе от идейното (представено с уведомление от 2020 г.), засягат се още 10 землища на населени места и трасето се удължава с 697 м. В тази връзка е предоставена информация за новите промени в параметрите на инвестиционното предложение, като се налага увеличаване дължината на железопътния участък от 85,568 км на 86,265 км и добавяне на нови десет землища на населените места на с. Брусен, с. Крета, с. Паволче, с. Нефела, с. Лиляче, с. Големо Бабино, с. Николово, с. Долно Белотинци, с. Студено буче, с. Безденица, попадащи на територията на общините Мездра, Враца и Криводол, Монтана, Якимово, Медковец, области Враца и Монтана.

Обхватът на проекта за модернизация на железопътен участък Мездра - Медковец включва:

-           участъкът Мездра - Медковец е от км 0+975 (без гара Мездра) до км 84+925 (включително гара Медковец - край на проекта) с обща дължина от 83.950 км;

-           участъкът на гара Мездра е от км 86+940 до км 89+255 с обща дължина от 2.315 км.

Инвестиционното предложение за „Модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец“, Технически проект 2021 - 2022 г., в своята цялост обхваща следните участъци:

 • Участък № 1: Гара Мездра. Реконструкция и модернизация по Път 1 от км 86+940.67 до км 89+154.09 и по Път 2 от км 86+948.69 до км 89+255.29 (километриране по главна жп линия София - Варна);
 • Участък № 2: Междугарие Мездра - Руска Бяла: от км 0+975 до км 4+625;
 • Участък № 3: Гара Руска Бяла: от км 4+625 до км 6+575;
 • Участък № 4: Междугарие Руска Бяла - Враца: от км 6+575 до км 14+325;
 • Участък № 5: Гара Враца: от км 14+325 до км 16+000;
 • Участък № 6: Междугарие Враца - Бели извор: от км 16+000 до км 26+600;
 • Участък № 7: Гара Бели извор: от км 26+600 до км 28+325;
 • Участък № 8: Междугарие Бели извор - Криводол: от км 28+325 до км 37+150;
 • Участък № 9: Гара Криводол: от км 37+150 до км 38+650;
 • Участък № 10: Междугарие Криводол - Стубел: от км 38+650 до км 47+600;
 • Участък № 11: Гара Стубел: от км 47+600 до км 48+950;
 • Участък № 12: Междугарие Стубел - Монтана: от км 48+950 до км 59+500;
 • Участък № 13: Гара Монтана: от км 59+500 до км 61+150;
 • Участък № 14: Междугарие Монтана - Вирове: от км 61+150 до км 71+525;
 • Участък № 15: Гара Вирове: от км 71+525 до км 72+950;
 • Участък № 16: Междугарие Вирове — Медковец: от км 72+950 до км 83+100;
 • Участък № 17: Гара Медковец: от км 83+100 до км 84+925.

ИП предвижда изграждане на нови пътни връзки за обслужване на гарите и товаро-разтоварните дейности към тях, както и изграждане на надлези и подлези при пресичания с пътища от републиканската пътна мрежа. Съпътстващи процеси са развитието, ремонтът и поддръжката на ж.п. инфраструктурата, ж.п. съоръженията и подвижния състав.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС, за новопредставената информация, представляваща допълнение към ИП за „Модернизация на жп участък Мездра - Медковец“, е извършена проверка относно допустимостта спрямо режимите, определени в действащия план за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район.

Съгласно становище с изх. № ПУ-01-177-(7)/26.05.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БД ДР), реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда заложени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., както и с предвидените в плановете мерки за постигане на тези цели, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. и нормативните изисквания в т. 2 от становището.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са BG 0001037 „Пъстрина“ и BG 0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявени със Заповеди № РД-352/31.03.2021 г.  и РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ бр.56/06.07.2021 г. и бр. 19/05.03.2021 г.) и BG 0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 801/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ бр.105/09.12.2008 г.).

ИП е предмет на задължителна ОВОС и в тази връзка попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по ОВОС.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ-Враца, РИОСВ-Монтана, БДДР, Община Мездра, Кметство с. Моравица, Кметство с. Руска Бела, Кметство с. Брусен, Кметство с. Крета, Община Враца, Кметство с. Бели извор, Кметство с. Власатица, Кметство с. Паволче, Кметство с. Нефела, Кметство с. Лиляче, Община Криводол, Кметство с. Уровене, Кметство с. Големо Бабино, Община Монтана, Кметство с. Стубел, Кметство с. Трифоново, Кметство с. Крапчене, Кметство с. Вирове, Кметство с. Долно Белотинци, Кметство с. Студено Буче, Кметство с. Безденица, Кметство с. Николово, Община Якимово, Кметство с. Долно Церовене и Община Медковец.

отг. по допълненото уведомление - от МОСВ на 31.10.2023 г.

 /отговорено по първоначално подадената от ДП НКЖИ информация - от МОСВ на 22.04.2020 г./