Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за Цялостен работен проект (ЦРП) за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в площ „Блок 1-25 Враца запад“

Днес, 08.07.2019 г., на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Цялостен работен проект (ЦРП) за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в площ „Блок 1-25 Враца запад“, МОСВ информира за следното:

По принцип ЦРП за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в площ „Блок 1-25 Враца запад“ попада в хипотезата на чл.2, ал.2, т.3 на Наредбата за ЕО, следователно е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Предвид, че ЦРП ще се одобрява от Министерство на енергетиката, на основание чл.4, т.1 от Наредбата за ЕО компетентен орган за процедурата по ЕО е министърът на околната среда и водите, като същият е компетентен и за провеждане на процедурата по оценка за съвместимост (ОС) по смисъла на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) по реда на Глава трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложени с предмета и целите на опазване на защитените зони. Съгласно чл.31, ал.4 от ЗБР процедурата по ОС се провежда в рамките на процедурата по ЕО.

Документи