Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина” част Б2: „ Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“ част БЗ: „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“

Днес, 21.03.2019 г., на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(Наредбата за ОВОС, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ., бр. 3 от 5 януари 2018 г.), във връзка с постъпило уведомление от "Булгартрансгаз" ЕАД за инвестиционно предложение (ИП) част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“; част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“; част БЗ: „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно па северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: “Линейна част“, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Във връзка с целта на „Булгартрансгаз” ЕАД  за реализация на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” се налага свързването на етап „Линейна част“ на горецитирания обект със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като бъдат проектирани и изградени съоръжения в три части, представляващи ново инвестиционно предложение и неименувани, както следва:

  • част Б1: Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“ – СОГ и КВ „Златина“ ще бъдат началната точка на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: линейна част и ще бъдат изградени в землището на с. Златина, общ. Провадия, обл. Варна в имоти с номера 31005.3.33 и 31005.3.34, а пътния подход в имот 31005.3.33. За изграждането на СОГ и КВ „Златина“ е предвидена площадка с площ 3.031 дка и площ от 0,448 дка за пътен достъп. За свързването на СОГ към съществуващия транзитен газопровод е планирано ново трасе на газопровод с диаметър DN1200, работно налягане 7,5 МРа, с дължина 141,30 м.
  • част Б2: „Технологична връзка DN 700 при Компресорна станция (КС) „Вълчи дол“ – Основното предназначение на технологичната връзка е пренос на природен газ, като началната точка ще е при КС „Вълчи дол“,а крайната – националната газопреносна мрежа (магистрален газопровод – север). Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“ ще бъде изградена в землището на с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с дължина 1485 м. Състои от газопровод с диаметър DN700, 2 броя сферични крана КВ „Вълчи дол" и КВ „Вълчи дол“ 1 DN700 за подземен монтаж с байпаси DN300, с допълнителен регулиращ кран DN300 и електроизолиращ фланец DN700ANSI600 за подземен монтаж. Предвидени са площадки на КВ „Вълчи дол“ – с площ 180 м² с площадка на КИП и ЕЛ – 33 м²; КВ „Вълчи дол“ 1 – 290 м² с КИП и ЕЛ – 36 м².
  • част БЗ: „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“ – Основното предназначение на технологичната връзка е пренос на природен газ. Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“ ще бъде разположена в землището на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш. обл. Велико Търново, с начална точка – трасето на съществуващ магистрален газопровод и крайна – обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап линейна част. Приблизителната дължина на новата технологична връзка DN700 е 276 м и е с проектно налягане PN 7,5. Предвидени са два сферични крана DN700 за подземен монтаж с прилежащи байпаси, електроизолиращ фланец DN700ANSI600 за подземен монтаж, един сферичен кран DN1200 за подземен монтаж с прилежащи байпаси, който се монтира на газопровода DN1200. Съобразено е изграждането на площадки на КВ „Полски Сеновец“ и КВ „Полски Сеновец" 1 – с площ по 300 м², и площадки на КИП и ЕЛ с площ по 36 м².

Така заявено ИП попада в обхвата на т. 10, буква „к“ на Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 и т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения среда (ПУРН). Съгласно заключенията на Басейнови дирекции за управление на водите „Дунавски район“ и „Черноморски район“ (БДДР и БДЧР) ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН при спазване на мерките и условията, разписани в техните становища.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони, която се провежда съвместно с процедурата по реда на Глава VI от ЗООС.

Копие на писмото е изпратено до БДДР, БДЧР, РИОСВ Велико Търново, РИОСВ Варна, Община Провадия, Кметство с. Златина, Община Вълчи Дол, Кметство с. Брестак, Община Полски Тръмбеш, Кметство с. Полски Сеновец.

/отговорено от МОСВ на 20.03.2019 г./

Документи