Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 159+013.78 до км 162+076 и от 181+413.33 до 185+64 - прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“

Днес, 01.09.2020 г., във връзка с постъпило в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 159+013.78 до км 162+076 и от 181+413.33 до 185+64 - прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда за ..АМ ..Хемус“, участъци от км 159+013.78 до км 162+076 и от км 181+413.33 до км 185+064 - прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос.

За обект Автомагистрала „Хемус“ е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение по ОВОС № 2- 2/2015г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на инвестиционното предложение (ИП).

Напускането на одобрената с решението по ОВОС следа е с максимално отклонение около 150 м в южна посока в участъка от км 159+013.78 до км 162+076 и около 50 м в северна посока в участъка от км 181+413.33 до км 185+064.

ИП в неговата цялост следва да се счита за изменение на основния обект - АМ „Хемус, който попада в обхвата на Приложение № 1 от Закона за опазване на околната среда. Предвид чл. 93, ал. 1. т. 3 предложението е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Басейнова дирекция - Дунавски район съгласува ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡км 139+340 по техн. проект от 2018 г. (края на п.в. при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡км 167+572 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на област Плевен и област Ловеч и ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП=км 167+572 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП=км 190+771.67 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път III-303) на територията на област Ловеч и област Велико Търново.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове. програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ. бр.73/2007 г., изм. и доп.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта (ОС) се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е. че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Копие на писмото е изпратено до Басейнова дирекция „Дунавски район“, община Ловеч, село Александрово, община Павликени и с. Върбовка.

/отговорено от МОСВ на 01.09.2020 г./