Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида и изграждане на садкова инсталация за отглеждане на ценни морски видове риби в акваторията на Черно море, с площ 546,758 дка, воден обект Черно море, район к.к. „Зла

Днес, 13.10.2020 г., във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида и изграждане на садкова инсталация за отглеждане на ценни морски видове риби в акваторията на Черно море, с площ 546,758 дка, воден обект Черно море, район к.к. „Златни пясъци“, област Варна“, с възложител „Аква Ресорсез“ ЕООД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация, ИП предвижда „Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида Mytilus galloprovincialis Lam и на садкова инсталация за отглеждане на ценни морски видове риби в акваторията на Черно море, с площ от около 1000 дка, воден обект:Черно море, район к.к. „Златни пясъци“, област Варна. След предоставяне на допълнителна информация от 16.09.2020 г. е уточнена площ на ИП от 546,758 дка (в т.ч. обща, производствена и експлоатационна).

Миденото поле за отглеждане на култивирана черна мида Mytilus galloprovincialis Lam ще се изгради от 25 бр. дълги двойни линии, линиите ще бъдат закотвени с по 3,5 куб. м бетонови котви, прикрепени към тях полипропиленови въжета с поддържаща система от 400 л пластмасови буйове. На всяка линия ще бъде монтиран работен колектор и памучно чорапче.

Садковото стопанство за отглеждане на морски видове риба ще се изгради от 9 бр. рибни садки с диаметър до 30 м от полипропиленови тръби, оборудване с капронова мрежа H-10 м, прикрепени към дъното чрез система от 3,5 м3 котви и въжета. Предвиденият общ капацитет на садковата инсталация е до 200 т риба (максимална налична биомаса от всички видове, възрастови и размерни групи риби от отглежданата в садките риба). В садковата инсталация ще се отглежда основно дъгова пъстърва (морска), в бъдеще и други видове стопански ценни морски риби. За хранене на рибата ще се използва гранулиран, концентриран, балансиран фураж, произведен по стандартите на Европейския съюз. Капацитетът за добив на миди от фермата е 100 т/годишно.

За изграждане на инсталациите се предвиждат следните дейности:

  • Метриране на акваторията с GPS по зададени координати и разполагане на временна маркировка;
  • Обследване на дъното и метриране на дънната маркировка;
  • Разполагане на навигационната система на крайните точки;
  • Подготвяне и разстановка на бетоновите котви и вериги по точките, определени от дънната маркировка;
  • Монтиране на дългите линии към котвите, които ще са предварително окомплектовани;
  • Зареждане на дългите линии с празен колектор за захващане на спатов материал;
  • Монтиране на садките, предварително окомплектовани;
  • Монтиране на мрежите към садките.

ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 1, буква „е“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл. 93, ал. 2, т. 6 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения. Съгласно становище с изх. № 04-01-756(А9)/28.09.2020 г. на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БД ЧР) ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски район, при спазване на определени условия.

Възложителят е информиран, че на основание чл. 93, ал. 9, т. 2 от ЗООС може да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР:

След извършена проверка по приложената документация и координати, относно местоположението на елементите на ИП спрямо границите на защитени територии и защитени зони е установено, че същите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попадат почти изцяло в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР: BG 0001500 „Аладжа банка“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 660/01.11.2013 г. (обн. ДВ бр.97/08.11.2013г.) и засягат природно местообитание 1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (рифове), предмет на опазване в зоната.

ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000” по реда на Глава трета от Наредбата за ОС.

С оглед гореизложеното, след преглед на представената информация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаната защитена зона.

Копие на писмото е изпратено до БДЧР, община Варна и Район Приморски, община Варна.

/отговорено от МОСВ на 13.10.2020 г./