Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик“

Днес, 15.10.2020 г., във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик“, с възложител „Персенк инвест“ ООД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ИП за „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик”, ще се осъществява в границите на строителни обекти, разположени на територията на следните общини –Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисар, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница. След сключване на договори за дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци (СО) в границите на съответния строителен обект, ще се обособява площадка за събиране, подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО.

На всяка площадка за събиране, подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО ще се обособяват следните участъци/зони:

 • Зона за съхранение на образуваните СО;
 • Зона за съхранение на готовата продукция-натрошени фракции;
 • Зона, на която да се разположи мобилната трошачна инсталация;
 • Вътрешни трасета, чрез които да се избегнат конфликтни точки на транспортните средства. Диференциране на различните потоци СО и на рециклираните материали;
 • Зони за паркиране на машините, работещи на площадката, както и място за престой на постъпващите камиони.

Описаните зони ще бъдат обособявани на територията на строителните обекти, на терени имащи непропусклива настилка. Процесът на рециклиране ще се извършва, след като отпадъците са преминали през процес на предварително третиране. Дейността по предварително третиране на СО ще се извършва с мобилна трошачна инсталация на територията на строителния обект.

 1. Дейностите по предварително третиране на СО ще включват следните технологични процеси и оборудване:
 • Предварително раздробяване – ще се извършва с хидравлична ножица или хидравличен чук в зависимост от вида на раздробявания материал.
 • Сепариране – прилага се за стоманобетонни отпадъци и се извършва след предварително раздробяване на СО.
 • Натрошаване и пресяване/фракциониране – За натрошаване на СО ще бъдат използвани 2 бр. мобилни трошачно-пресевни инсталации – Metso LT1213 и Metso LT1213S с входящ размер на материали 0/600 мм. Трошачките са с производителност 100-150 t/h и са монтирани на колесна или верижна база. Пресяването ще се извършва по време на натрошаването. Системата от сита, с които ще се извършва пресяването е интегрирана към трошачната инсталация.
 1. R5-рециклиране/възстановяване на други неорганични материали. Дейността по рециклиране на отпадъци се извършва със следните СО:
 • Бетон /17.01.01/;
 • Строителна керамика /17.01.02, 17.01.03, 17.01.07/ – строителната керамика се разделя на три групи:
 • Керамика – зидарийни тела – тухли и блокове; покривни елементи  керемиди и аксесоари; каменинови и дренажни тръби;
 • Фина керамика – плочки, подови и стенни от фаянс теракота и гранитогрес;
 • Санитарно-технически изделия вани, умивалници и др.
 • Асфалто-бетон /17.03.02/;
 • Скални материали /17.05.06, 17.05.08/.

ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР). БДИБР мотивирано е изразила становище с изх. № ПУ-02-147(1)/24.09.2020 г., че ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2016 – 2021 г.) и ПУРН (2016-2021 г.) на Източнобеломорски район и постигане целите на околната среда, при спазване на условията посочени в заключението на т. 1.4. от тяхното становище.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР:

ИП е предмет на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка ИП попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони.

Копие на писмото е изпратено до БДЗБР, БДИБР, РИОСВ-Пловдив, РИОСВ-Пазарджик, и следните общини: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница.

 /отговорено от МОСВ на 15.10.2020 г./