Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режими нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизме

Днес, 18.03.2021 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), за инвестиционно предложение (ИП) „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режими нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“, с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на Глава шеста и Глава седма, Раздел I и II от ЗООС:

Възложителят предвижда поетапното разширение капацитета на подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“. За да се постигнат целите на разширението, ще се работи по три направления:

 1. Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция (КС) с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режими нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС).
 2. Проектиране и изграждане на подземни съоръжения – десет нови високодебитни експлоатационни и три наблюдателни сондажа, ликвидация на някои от старите сондажи, които не отговарят на изискванията за увеличаване на пластовото налягане в резервоара, както и нови шлейфи, свързващи експлоатационните сондажи с КС.
 3. Проектиране и изграждане на газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ с газопровод „Балкански поток“.

Настоящото ИП е свързано с изпълнение на дейностите от първото от трите направления, а именно: Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения за разширение капацитета на ПГХ „Чирен“.

На новата площадка е предвидено изграждането най-малко на следните съоръжения и инсталации:

 • нова КС, в т.ч.:

-      монтаж на необходимия брой нискоемисионни газотурбинни компресорни агрегата (ГТКА);

-      изграждане на входни и изходен колектори и входно-изходните газопроводни шлейфи на КС;

-      изграждане на нов общостанционен блок за подготовка на горивен газ (БПГГ) за новите ГТКА;

-      изграждане на станционните тръбопроводни/газопроводни мрежи и инсталации на площадката на КС;

 • нова входна сепарация;
 • нова обща ГИС;
 • нов манифолд;
 • нов възел за индивидуална сепарация;
 • нов възел „Подгряване на газа“;
 • инсталации за регулиране на газа;
 • нов възел „Обща сепарация“;
 • нов възел за сепарация и разделяне на пластовите флуиди;
 • инсталация за изсушаване на газа;
 • разширение на електрическата система на ПГХ „Чирен“;
 • система за управление на ПГХ;
 • канализация за битови и дъждовни води;
 • противопожарен пръстен/система;
 • производствено-експлоатационен блок (ПЕБ);
 • необходимите пътища на новата площадка.

Част от новите съоръжения ще бъдат разположени в сгради, най-малко 4 броя:

 • Сграда за ПЕБ;
 • Сграда за Блок подготовка горивен газ (БПГГ);
 • Сграда контролно – пропускателен пункт (КПП);
 • Сграда ГИС.

Основният технологичен процес, който ще се реализира чрез ИП, е нагнетяване/добив на природен газ, с цел съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен“, като експлоатацията на хранилището е циклична – периодът за нагнетяване на природен газ е април-октомври, а периодът за добив – ноември-март. Предвидено е централно предварително подгряване на газа, преди централното регулиране на налягането. За предварително подгряване на газа се предвижда инсталирането на нагревателни котли (indirect waterbath heater). Необходимата обща топлинна мощност на предварителното загряване е около 7 292 kW.

Инсталацията за изсушаване на газа, ще включва следното оборудване:

 • Абсорбционна колона;
 • Дегазатор на триетиленгликол;
 • Топлообменник TEG-TEG;
 • Филтри за триетиленгликол;
 • Помпи за триетиленгликол;
 • Помпи и резервоар за инжектиране на противопенещи химикали;
 • Въздухоохладител и др.

Измерването на количествата природен газ ще се извършва в реверсивна ГИС и ще се осъществява чрез автоматични измервателни линии, измервателни системи и средства за измерване. При изграждане на новата КС е предвиден монтаж на необходимия брой нискоемисионни ГТКА в конфигурация:

 • 2 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен, като при този вариант номиналната входяща топлинна мощност на всеки ГТКА няма да превишава 42 MW

или

 • вариант втори, при който работещи са 3 броя ГТКА и 1 брой резервен, като номиналната входяща топлинна мощност на всеки ГТКА няма да превишава 36 MW.

Изборът на вариант ще бъде направен на етапа на проектиране. При всички възможни варианти общата номинална топлинна мощност на КС ще надвишава 50 MW.

След изграждането на новата КС ще се увеличи дневната производителност до 10 млн. м³/ден (сега максимум 4,7 млн. м³/ден при форсиран режим), ще се повиши резервоарното налягане до 150 bar (сега 110 bar) и ще се увеличи обема на активния газ до 1.0 млрд м³ (сега 0,55 млрд.м³).

Реализирането на ИП има за цел изграждането на нови надземни съоръжения, които е предвидено да бъдат разположени на нова технологична площадка. Необходимата площ за разполагането на новите съоръжения съгласно технологичните, противопожарните и строителните изисквания е около 100 дка, в т.ч. и учредяването на сервитут по 10.0 м извън проектната ограда. В зависимост от необходимостта от изграждане на трасета на електрически кабели, ВиК мрежи, входно – изходни шлейфи и/или друга инженерна инфраструктура  е предвидено, по възможност трасетата на новата инженерна инфраструктура да се разполагат в сервитутите на съществуващите  газопроводи и шлейфи в близост до ПГХ „Чирен“.

ИП е част от разширението на съществуващото и действащо ПГХ „Чирен“. Предвидено е да се осъществи връзка  (шлейфи) от газопроводи „Враца 1“ и „Враца 2“ (DN 500 PN 63), както и да се създаде възможност за присъединяване в бъдеще на газопровод „Балкански поток“ (DN 700). ИП е предвидено да се реализира изцяло и единствено в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца. Предпочитаното местоположение на новата площадка е предвидено да бъде в непосредствена близост, южно от ПГХ „Чирен“ (двата имота имат обща граница). Към настоящият момент се предвижда да бъде засегнат само един поземлен имот, земеделска територия, общинска частна собственост – ПИ №81400.125.283.

С Решение № 755 от 21 септември 2004 г. на Министерски съвет газохранилище „Чирен“ е определен като национален обект по смисъла на §5, ал. 1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Така заявено ИП попада в обхвата на т. 2.1 Топлоелектрически централи и други горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност 50 MW или повече на Приложение № 1 от ЗООС и на основание чл. 92, т. 1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 94, ал. 1, т. 5 от ЗООС, както и на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, предвид заявеното от възложителя, компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е министърът на околната среда и водите.

Постъпилото уведомление с вх. № ОВОС-17/05.02.2021 г. на МОСВ е изпратено до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за произнасяне по компетентност по отношение процедурите по реда на Глава седма, раздел I и II от ЗООС. В становищата си с изх. №№ 539/18.02.2021 г. и 648/01.03.2021 г.,  компетентният орган е констатирал следното: Предвидената КС с прилежащите ѝ технически съоръжения, както и на нова ГИС се изграждат във връзка с разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ – предприятие с висок рисков потенциал, на което е издадено Решение № 124-А2/17.05.2017 г. за одобряване на актуализиран доклад за безопасност. Двата имота, на които са КС и ПГХ „Чирен“ са с обща граница от юг, обща инфраструктура, дейност, под контрола на един и същ оператор и са притежание на едно и също лице.

 • По отношение на Глава седма, раздел I от ЗООС:

В конкретния случай изграждането на КС към газопреносното съоръжение не може да бъде отнесено към изключенията, посочени в чл. 103, ал. 8, т. 4 на ЗООС, тъй като предвидената за изграждане площадка ще е неразривно свързана с територията на предприятието по чл. 103, ал. 2 от ЗООС. По смисъла на § 1, т. 31 от Допълнителните разпоредби (ДР) от ЗООС двете площадки КС и ПГХ „Чирен“ следва да се считат за едно предприятие, за което следва да бъде одобрен общ актуализиран доклад за безопасност.

 • По отношение на Глава седма, раздел II от ЗООС:

За изграждането и експлоатацията на КС и прилежащите й технически съоръжения, във връзка с разширение капацитета на ПГХ „Чирен“, по така заявеното ИП, следва да бъде издадено комплексно разрешително (КР) съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗООС. Предвид, че двата имота по описаното местоположение граничат един с друг пряко и са притежание на едно и също лице, КР следва да обхваща предвидената за изграждане КС и ПГХ „Чирен“.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни 2016-2021 г. (ПУРБ 2016-2021 г.) и План за управление на риска от наводнения 2016-2021 г. (ПУРН 2016-2021 г.) на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР).

БДДР мотивирано е изразила становище с изх. № ПУ-01-128(1)/17.02.2021 г.,  че реализирането на ИП за „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режими нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“ няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо мелите за опазване па околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., както и с предвидените в плановете мерки за постигане на тези мели, при условие, че се спазват посочените мерки в т. 1.1.2. и нормативните изисквания посочени в т. 2. от тяхното становище.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

При извършена проверка, относно местоположението на територията, предмет на ИП – ПИ № 81400.125.283  се установи, че същата не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР.

ИП подлежи на процедура по ОВОС, тъй като самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 1 от ЗООС. В тази връзка то попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След преглед на представената информация и документация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Копие на писмото е изпратено до БДДР, РИОСВ-Враца, ИАОС, кметство с. Чирен и община Враца.

 /отговорено от МОСВ на 16.03.2021 г./