Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Промяна в размера на площите, необходими за организиране на временните спомагателни площадки за реализиране на безизкопното преминаване под язовир „Студен кладенец“

Днес, 15.10.2020 г., във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна в размера на площите, необходими за организиране на временните спомагателни площадки за реализиране на безизкопното преминаване под язовир „Студен кладенец“, с възложител „Ай Си Джи Би“ АД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предназначението на ИП за „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ е за пренос на природен газ от Комотини (Гърция) до Стара Загора (България) и ще свързва газопреносните системи на двете страни. С Решение № 452/07.06.2012 г. на Министерския съвет, „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ в отсечката, която ще бъде изградена на територията на Република България, е обявена за национален обект. За  ИП „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ е проведена процедура по реда на Глава шеста, Раздел III от ЗООС и е постановено Решение по оценка на въздействието върху околната среда (Решение по ОВОС) № 1-1/2013 г. на министъра на околната среда и водите, в което е заложено следното условие (І.2): „Пресичането на река Марица и язовир Студен кладенец да се осъществи посредством метода управляемо хоризонтално сондиране (HDD)“.

За изпълнение на безизкопното преминаване по метода на управляемо хоризонтално сондиране (УХС) под язовир „Студен кладенец“ са необходими допълнителни площи за увеличаване размера на сондажните площадки за разполагане на монтажното оборудване, както и допълнителна площ за подреждане на тръбите и монтаж на тръбния низ (дюкер). Предвид големия радиус на еластична извивка на газопровода и ъгъла на сервитута спрямо изходната сондажна площадка и изходната точка на сондажа е невъзможно подреждането на тръбите и сглобяването на дюкера да се осъществи в границите на сервитута и е необходимо същото да се изпълни извън терените с право на преминаване (сервитута на газопровода), по оста на сондажа. Общата продължителност на процеса по безизкопно пресичане при непрекъснат режим на работа ще отнеме приблизително 4 месеца. Общата допълнителна площ, свързана с предложената промяна на ИП „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, която не е била обект на разглеждане в Доклада за ОВОС, е 6,65 ha, необходими за организиране на временните спомагателни площадки за безизкопното преминаване под яз. „Студен кладенец“.

Всички останали параметри на ИП, разгледани и оценени в Доклада за ОВОС за  ИП „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ и залегнали в техническия проект се запазват, като по отношение на същите не се предвижда промяна на етап работно проектиране. Запазва се и взетото при техническото проектиране решение за отпадане необходимостта от полагане на втора (байпасна) тръба под язовир „Студен кладенец“, разгледана и оценена в Доклада за ОВОС. Промяната на ИП, свързана с допълнителни площи за целите на УХС при яз. Студен кладенец засяга поземлени имоти в община Кърджали.

Методът за изпълнение на УХС изисква предварително сглобяване на низа, който ще се вкара в сондажа. Поради тази причина са необходими допълнителни площи, така че да се осигури достатъчен по своята дължина терен за направата на дюкера. Същият трябва да бъде разположен по протежение на оста на сондажа, което налага усвояване на допълнителни площи в същата посока. Размерите на допълнително необходимата площадка са приблизително: дължина – 1500 m  и ширина – 40 m. Съгласно направената организация на дейностите по УХС, 794,03 m от временната полоса за направата на дюкера ще бъдат разположени в границите на язовира. Основните характеристики на трасето на газопровода при пресичането на яз. „Студен Кладенец“ са:

  • Хоризонтална дължина на сондажа – 1365,36 m;
  • Входна точка – Kp 49+779,25;
  • Изходна точка – Kp 48+413,89;
  • Ъгъл при входа – 9°50’;
  • Ъгъл при изхода – 7°10’;
  • Радиус на сондажната крива – 1200 m;

Полагането на стоманен тръбопровод по УХС метода в общия случай се извършва на три етапа:

  • Етап I: Пилотен отвор: Пробива се отвор с по-малък диаметър, управляемо по проектирана, предварително изчислена насочена траектория, така че сондата да излезе от изходната точна на пресичането.
  • Етап II: Разширяване: Пилотният отвор се разширява на няколко отделни фази до подходящ диаметър, по-голям от външния диаметър на тръбата.
  • Етап III: Изтегляне: Тръбният низ на участъка от газопровода се издърпва в обратна посока през разширения отвор, през който се пропуска сондажна течност, за да излезе през тунела от първоначалната входна точка.

За целите на безпроблемното осъществяване на безизкопното преминаване на язовир „Студен кладенец“ е предвидено увеличаване на размерите на първоначално предвидените временни площадки. Предвидените в технически проект размери на площадката за вход на сондажа са 60х60 m, с допълнителна площ на яма за сондажния разтвор 20х20 m или общо 4000 m². Размерите на площадката се увеличават до 8 764.66 m², в едно с допълнителната временна площ извън сервитута на енергийния обект. Размера на допълнително предвидените за усвояване площи, които не са били оценени в Доклада за ОВОС за  ИП „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, са 5167.66 m². Предвидената в техническия проект площадка за изход на сондажа е разположена на полуостров в яз. „Студен кладенец“ в местност „Островица“. Тя е с размери 60х40 m, като извън нея в североизточния ѝ край е долепена и площадка, отредена за водосборна яма за водите след хидравличното изпитване с размери 20х20 m. За изходната площадка на сондажа се предвижда увеличение на първоначално установените размери до 5 510.79 m², включващи и допълнително предвидената за усвояване временна площ извън (долепена до) границите на сервитута на енергийния обект. Асиметричността на площадката спрямо сервитута се запазва, като 3 905.19 m² от новопроектираната площадка са площите, неоценени до момента в ДОВОС. Допълнителната площ, необходима за подреждане и сглобяване на тръбния низ за прокарването на газопровода (дюкера) в сондажа под язовира е с приблизителни ширина 40 m и дължина 1416 m, като общата необходима за изграждането ѝ площ е 57 472 m². В допълнителната площ по предлаганото изменение на ИП за направата на дюкера ще бъде изграден коридор от валиран чакъл, с дебелина 70 cm, така че да има непрекъснат достъп. Ролките, върху които ще бъде поставена тръбата преди изтеглянето ѝ, ще бъдат инсталирани също в рамките на този коридор. По своята същност процесът на управляемо хоризонтално сондиране включва изкопаване на сондажни ями (два броя на двата бряга), обратно засипване, отстраняване на излишния земен материал, възстановяване на районите на площадките и маркиране на трасето на газопровода. Предполагаемата дълбочина на входната и изходната сондажна яма е приблизително между 2-5 метра, като е предвидено допълнително укрепване посредством шпунтова стена.

За участъците, които са в района на язовира, поради факта, че те са постоянно наводнени, са предвидени изкопни работи, свързани основно с изземването на около един метър почва и ще се положи инертен материал с D50 = 700 mm. Предвидено е последващо изграждане на коридор от 12,20 m уплътнен чакъл по протежение на цялата дължина на допълнителната земна ивица.  При изпълнението на УХС се използва сондажна течност, която ще се приготвя на място. При завършване на операцията по изтегляне и преди свързването към останалия участък от газопровода, тръбата се подлага на изпитване на целостта на покритието.

ИП представлява разширение и изменение на ИП за „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС и подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР). БДИБР мотивирано е изразила становище с изх. № ПУ-02-171(1)/12.11.2020 г., че ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2016 – 2021 г.) и ПУРН (2016-2021 г.) на Източнобеломорски район и постигане целите на околната среда, при спазване на условията посочени в заключението на т. 1.4. от тяхното становище.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС. В тази връзка то попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони.

Копие на писмото е изпратено до БДИБР, РИОСВ-Хасково, община Кърджали, кметство с. Островица, и кметство с. Седловина.

 /отговорено от МОСВ на 10.12.2020 г./