Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските морски пристанища за обществен транспорт с национално значение – Варна и Бургас“

Днес, 17.02.2020 г., във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските морски пристанища за обществен транспорт с национално значение – Варна и Бургас“, с възложител Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на Глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Настоящото ИП е свързано с обособяване на площадка за разделно събиране на отпадъци – събирателен пункт, доставка и разполагане на пристанищни приемни съоръжения (ППС) за отпадъци, съоръжения за превенция и реагиране при аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) и обновяване на интегрираната информационна платформа (ИИП) на територията на морски пристанища за обществен транспорт с национално значение „Варна“ и „Бургас“.

Направена е оценка на необходимостта от последващо внедряване и развитие на ИИП, която да обединява и представя в подходящ вид резултатите, информационните потоци и данните от внедрените информационни системи, свързани с изпълнението на функциите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

В резултат от направените прединвестиционни проучвания са идентифицирани необходими ППС и СПРЕАЗ, които трябва да бъдат разположени и/или експлоатирани на двете морски пристанища. Предвиденото оборудване включва следното:

  1. За Пристанище за обществен транспорт с национално значение „Бургас“:

Въз основа на Доклада за изготвено прединвестиционно проучване с анализ и обосновка на настоящи и бъдещи нужди и капацитети от ППС и СПРЕАЗ в пристанище за обществен транспорт с национално значение „Бургас“ е обоснована необходимостта от обособяване на събирателен пункт и ППС – комплект контейнери и стелажи за Морска гара „Бургас“. Площадка за разделно събиране на отпадъци  ще е бетонирана, с навес със стоманена конструкция (колни, ригел и столици) и ламарина и ще е с площ 150 м². На нея ще се разпологат контейнери за разделно събиране на основните видове отпадъци, съгласно изискванията на МАРПОЛ конвенцията, както и Директива ЕС 2019/883 на Европейския парламент и на съвета от 17 април 2019 г. относно ППС за предаване на отпадъци от кораби. ППС-комплектът ще включва различни видове контейнери спрямо отпадъците, които ще бъдат приемани.  

  1. За Пристанище за обществен транспорт с национално значение „Варна“

Въз основа на Доклада за изготвено прединвестиционно проучване с анализ и обосновка на настоящи и бъдещи нужди и капацитети от ППС и СПРЕАЗ в пристанище за обществен транспорт с национално значение „Варна“ е обоснована необходимостта от обособяване на площадка за разделно събиране на отпадъци (събирателен пункт). ППС - комплект контейнери и стелажи и СПРЕАЗ за Морска гара „Варна“.

Предвидените две площадки за разделно събиране на отпадъци (събирателни пунктове) ще бъдат бетонирани, с навес със стоманена конструкция (колни, ригел и столици) и ламарина. На площадките ще бъдат разположени контейнери за разделно събиране на основните видове отпадъци, съгласно изискванията на МАРПОЛ конвенцията, както и Директива ЕС 2019/883 на Европейския парламент и на съвета от 17 април 2019 г. относно ППС за предаване на отпадъци от кораби. На площадката от 9 м² са разположени IBC контейнери за различните видове течните отпадъци, включени в Анекс I. На площадката от 24 кв.м. са разположени контейнери за различните видове твърди отпадъци, включени в Анекс V.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление за риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). Съгласно становище с изх. № 04-01-672/А1/04.02.2020 г. на БДЧР, ИП е допустимо спрямо ПУРБ (2016 – 2021 г.) и ПУРН (2016 – 2021 г.), при спазване на нормативните изисквания посочени в становището и при недопускане замърсяването на водите и влошаването на състоянието на водните тела.

В становище с изх. № 04-01-672/А1/04.02.2020 г. на БДЧР са направени  констатации, че площадките на ППС попадат в определени райони със значителен потенциален риск от наводнения: BG2_APSFR_BS_04 „Черно море – Варна“ и BG2_APSFR_BS_07 „Черно море – Бургас“. Предвид, че „двата района са определени във висока степен на риск, за който се препоръчва да не се разрешава или разширява съществуващата застроена площ, в която се задържат лица или животни“, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) ИП подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС е министърът на околната среда и водите.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Предвид изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

При направената проверка относно местоположението на ИП се установи, че то не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 място) по смисъла на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ-Варна, РИОСВ-Бургас, БДЧР, Община Варна и Община Бургас.

/отговорено от МОСВ на 17.02.2020 г./