Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските речни пристанища за обществен транспорт с национално значение – Русе, Видин и Лом“

Днес, 20.02.2020 г., във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските речни пристанища за обществен транспорт с национално значение – Русе, Видин и Лом“, с възложител Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Настоящото ИП е свързано с обособяване на площадка за разделно събиране на отпадъци – събирателен пункт, доставка и разполагане на пристанищни приемни съоръжения (ППС) за отпадъци, съоръжения за превенция и реагиране при аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) и обновяване на интегрираната информационна платформа (ИИП) на територията на речните пристанища за обществен транспорт с национално значение „Русе“, „Видин“ и „Лом“.

Направена е оценка на необходимостта от последващо внедряване и развитие на ИИП, която да обединява и представя в подходящ вид резултатите, информационните потоци и данните от внедрените информационни системи, свързани с изпълнението на функциите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

В резултат от направените прединвестиционни проучвания са идентифицирани необходими ППС и СПРЕАЗ, които трябва да бъдат разположени и/или експлоатирани на трите речни пристанища. Предвиденото оборудване включва следното:

1. За Пристанище за обществен транспорт с национално значение „Русе“:

Въз основа на Доклада за изготвено прединвестиционно проучване с анализ и обосновка на настоящи и бъдещи нужди и капацитети от ППС и СПРЕАЗ в пристанище за обществен транспорт с национално значение „Русе“ е обоснована необходимостта от обособяване на събирателен пункт, ППС – комплект контейнери и стелажи, СПРЕАЗ, в т.ч. бързоходна лодка за Пристанищен терминал „Русе – Изток“ и от ППС – комплект контейнери и стелажи за Пристанищен терминал „Силистра“.

1.1. За Пристанищен терминал „Русе – Изток“:

Площадка за разделно събиране на отпадъци ще е с площ 150 м² и на нея ще се разполагат контейнери за разделно събиране на основните видове отпадъци, съгласно „Препоръки по организация на събирането на отпадъци от корабите, плаващи по р. Дунав“. В контейнерите ще се съхраняват отпадъците по видове, до запълване на капацитета им, след което ще се извозват до фирми за последващо третиране. Предвижда се площадката да бъде бетонирана и да се изгради навес и ограда ППС – комплект контейнери и стелажи ще включва различни видове контейнери за всички категории отпадъци съгласно Препоръките на Дунавската Конвенция.

1.2. За пристанищен терминал „Силистра“:

На площадка за разделно събиране на отпадъци с площ от 150 м² ще се разполагат контейнери за разделно събиране на основните видове отпадъци, съгласно „Препоръки по организация на събирането на отпадъци от корабите, плаващи по р. Дунав“. В контейнерите ще се съхраняват отпадъците по видове, до запълване на капацитета им, след което ще се извозват до фирми за последващо третиране. Предвижда се площадката да бъде бетонирана и да се изгради навес и ограда. ППС – комплект контейнери и стелажи ще включва различни видове контейнери за всички категории отпадъци съгласно Препоръките на Дунавската Конвенция.

2. За Пристанище за обществен транспорт с национално значение „Видин“:

Въз основа на Доклада за изготвено прединвестиционно проучване с анализ и обосновка на настоящи и бъдещи нужди и капацитети от ППС и СПРЕАЗ в пристанище за обществен транспорт с национално значение „Видин“ е обоснована необходимостта от бързоходна лодка за събиране на твърди отпадъци.

3. За Пристанище за обществен транспорт с национално значение „Лом“:

Въз основа на Доклада за изготвено прединвестиционно проучване с анализ и обосновка на настоящи и бъдещи нужди и капацитети от ППС и СПРЕАЗ в пристанище за обществен транспорт с национално значение „Лом“ е обоснована необходимостта от обособяване на площадка за разделно събиране на отпадъци (събирателен пункт) ППС – комплект контейнери и стелажи, и бързоходна лодка (която е част от СПРЕАЗ) за Пристанищен терминал „Лом“.

Площадка за разделно събиране на отпадъци ще е с площ 150 м² и на нея ще се разполагат контейнери за разделно събиране на основните видове отпадъци, съгласно „Препоръки по организация на събирането на отпадъци от корабите, плаващи по р. Дунав“. В контейнерите ще се съхраняват отпадъците по видове, до запълване на капацитета им, след което ще се извозват до фирми за последващо третиране. Предвижда се площадката да бъде бетонирана и да се изгради навес и ограда. ППС – комплект контейнери и стелажи ще включва различни видове контейнери за всички категории отпадъци съгласно Препоръките на Дунавската Конвенция.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и ) Планове за управление за риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР). Съгласно становище с изх. № ПУ-01-47(1)10.02.2020 г. на БДДР, реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРБ (2016 – 2021 г.), при спазване на мерките в т. 1.1.2. от становището. Реализирането на ИП е допустимо и спрямо ПУРН (2016-2021 г.).

В становище изх. № ПУ-01-47(1)10.02.2020 г. на БДДР са направени  констатации, че ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав“. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че теренът предвиден за обособяване на площадка за разделно събиране на отпадъци:

  • на пристанищен терминал „Русе – изток“ не попада в границите на заливане при наводнения с вероятен период за повторно настъпване – 30 г., 100 г. и 1000 г.;
  • на пристанищен терминал „Силистра“ попада в границите на заливане при наводнения с вероятен период за повторно настъпване – 1000 г.;
  • на пристанищен терминал „Лом“ попада в границите на заливане при наводнения с вероятен период за повторно настъпване – 30 г., 100 г. и 1000 г.;

Предвид горепосочените обстоятелства, на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) ИП за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските речни пристанища за обществен транспорт с национално значение – Русе, Видин и Лом“ подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС е министърът на околната среда и водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Предвид изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

При направената проверка относно местоположението на ИП се установи, че то не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 място) по смисъла на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ-Монтана, РИОСВ-Русе, БДДР и Общините - Русе, Видин, Лом и Силистра.

/отговорено от МОСВ на 20.02.2020 г./