Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП за „Изграждане на две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап КС „Расово“, обект: „Разширяване на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на с

Днес, 19.12.2019 г., във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап КС „Расово“, обект: „Разширяване на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо – сръбската граница“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Настоящото ИП има за цел изграждането на две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно) от съществуващи въздушни електропроводни линии (ВЛ) 20 kV, чрез които ще се осъществи захранването на новата компресорна станция (КС) „Расово“. Новите електропроводни отклонения от ВЛ 20kV „Поп Андрей“ и ВЛ 20 kV „Запад“ ще осъществят електрозахранването на КС „Расово“.

Направено е разпределение на стълбовете по трасето на новите ВЛ 20 kV „Поп Андрей-отклонение“ (резервно) и ВЛ 20k V „Запад-отклонение“ (основно):

1. ВЛ 20 kV „Запад-отклонение“ (основно)

 ВЛ 20 kV „Запад“ е разположена източно от новата КС „Расово“. Линията е изпълнена със стоманобетонни и стоманорешетъчни стълбове за една тройка фазови проводници. Мястото, от което е предвидено да започне новото електропроводно отклонение се намира южно от село Комощица, на територията на община Якимово, област Монтана, като началната точка е нов стоманобетонен стълб №1, разположен в поземлен имот 100.190 от землището на с. Комощица. Трасето се движи в югозападна посока, като преминава основно през земеделски земи. Основното трасе преминава през землищата на с. Комощица, ЕКАТТЕ 38159 и с. Якимово, ЕКАТТЕ 87299, общ. Якимово и с. Расово, ЕКАТТЕ 62222, общ. Медковец, обл. Монтана. Крайната точка е оградата на КС Расово. Дължината на новопроектираното трасе на територията на с. Расово е 5787,79 m, на територията на с. Комощица е 1842,67 m и в с. Якимово 95,96 m. Общата дължина на основното захранване е 7726,43 m.

2. ВЛ 20 kV „Поп Андрей-отклонение“ (резервно)

ВЛ 20kV „Поп Андрей“ е разположена западно от новата КС „Расово“. Линията е изпълнена със стоманобетонни и стоманорешетъчни стълбове за една тройка фазови проводници. Мястото, от което е предвидено да започне новото електропроводно отклонение се намира югозападно от село Расово, на територията на община Медковец, област Монтана, като началната точка на ВЛ 20 kV е нов стоманобетонен стълб №1, разположен в поземлен имот 574.12 от землището на с. Расово. Трасето се движи в югоизточна посока, като преминава основно през земеделски земи. Резервното трасе преминава изцяло в землището на с. Расово, ЕКАТТЕ 62222, общ. Медковец, обл. Монтана, като неговата дължина е 1946,82 m. Крайна точка е оградата на КС „Расово“.

Основните етапи при изграждането на новите ВЛ са:

  • Подготовка на строителната площадка;
  • Направа на временни пътища и подходи за механизацията за достъп до стълбовете в случай на необходимост;
  • Трасиране и изкопни работи за фундаментите на новите стълбове;
  • Изпълнение на фундаментите и заземителите;
  • Транспортиране на стълбовете, монтаж и подготвяне на новите стълбове за изправяне;
  • Изправяне на новите стълбове;
  • Монтаж на изолаторни вериги;
  • Изтегляне и регулиране на проводниците и м.з. въжета.

Изграждането на КС „Расово“ представлява етап от обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: Линейна част.

С Решение № 312/10.05.2018 г. на Министерски съвет обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” е обявен за национален обект и обект с национално значение.

Така заявено ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения среда (ПУРН). Съгласно заключенията на Басейнова дирекция „Дунавски район", ИП е допустимо от гледна точка на действащия ПУРБ (2016-2021 г.) при спазване на мерките, разписани в тяхното становище. ИП е допустимо и спрямо ПУРН 2016 – 2021 г., като предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След направена проверка относно местоположението на ИП е установено, че трасето на електропроводите не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено до Министерство на регионалното развитие и благоустройството, БДДР,  РИОСВ Монтана, Община Якимово, Кметство с. Комощица, Община Медковец, Кметство с. Расово.

/отговорено от МОСВ на 19.12.2019 г./