Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП за „Изграждане на отклонение от Първа метролиния – МС „Люлин“ в западна посока до „Околовръстен път“, подземно трасе с дължина около 1.6 km с две МС“

Днес, 05.03.2020 г., във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на отклонение от Първа метролиния – МС „Люлин“ в западна посока до „Околовръстен път“, подземно трасе с дължина около 1.6 km с две МС“, с възложител "Метрополитен" ЕАД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Настоящото ИП представлява част от проект за разширение на метрото в гр. София, Първа метролиния от МС „Люлин“ до Околовръстен път с две МС. ИП попада в Югозападен регион, област София (столица), Столична община (СО), район „Люлин“. Целта на предложението е подобряване обслужването на живущите в ж.к. „Люлин“ северно и южно от бул. „Царица Йоанна“ от Първа метролиния с изграждане на отклонение от метростанция (МС) „Люлин“ до Околовръстен път, с подземно трасе с дължина 1.6 км и 2 метростанции, разположено в югозападната част на СО – кв. „Люлин“, район „Люлин“.

МС 1 ще бъде разположена под бул. „Царица Йоанна“, гр. София. Начало на МС 1 е км 0+198.05 по трасето, а краят на станцията е км 0+356.80 по трасето. Дължина на станцията – 158,75 м. Подходите към МС1, са както следва:

  • два входа от западната страна на Околовръстния път при продължението на направлението на бул. „Царица Йоанна“, от двете страни на улицата;
  • два входа от двете страни на бул. „Царица Йоанна“ преди кръговото кръстовище при Околовръстния път;
  • три входа при кръстовището на бул. „Царица Йоанна“ и бул. „Добринова скала“.

В началото на МС1 е предвидено и основното въздуховземане и изхвърляне на отработен въздух за/от станцията посредством самостоятелна шахта към вентилационната уредба на станцията. Във височина, МС1 е решена на три нива – подперон, перон и вестибюл. Пътническият поток за обслужване от тази метростанция се формира от живущите в кв. „Люлин“, кв. „Филиповци“, гр. „Божурище“ и от пристигащите в гр. София хора от Западна и Югозападна България.

Планирани за изграждане са 4 входа/изхода, чрез които да се осъществява връзката между вестибюла на станцията и прилежащите улици. За всеки от тях са предвидени по 2 ескалатора и стълбище, тъй като денивелацията на входовете е 5-6 м от кота терен. Предвидени са и два асансьора, като всеки от тях излиза на прилежащия тротоар от двете страни на булеварда.

Между МС1 и МС2 е предвидена вентилация за съответния тунелен участък при км 0+673.

МС 2 ще бъде разположена под продължението на бул. „Царица Йоанна“, гр. София. Началото на МС 2 е км 0+887.78 по трасето, а краят на станцията – км 1+051.78 по трасето. Проектната дължината на станцията е 164 м.

В зоната след края на МС2 е предвидено и основното въздуховземане и изхвърляне на отработен въздух за/от станцията посредством самостоятелна шахта към вентилационната уредба на станцията. След МС2 е предвидена вентилация за тунелния участък между станцията и МС „Люлин“ при км 1+114. Метростанциите са с по два странични перона. Дължината на пероните е 105/107 м. Разстоянието от ос коловоз до ръба на перона е 1450 мм по цялата им дължина. На всеки един от пероните са разположени по една двураменна права стълба и по един асансьор, за всеки вестибюл, които свързват пероните с вестибюла. На ниво перон са разположени съответните служебни помещения.

Така заявено ИП попада в обхвата на т. 10, буква „и“ на Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения среда (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР). БДДР мотивирано е изразила становище с изх. № ПУ-01-90(1)/24.02.2020 г., че ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището. Реализирането на ИП „Изграждане на отклонение от Първа метролиния – МС „Люлин“ в западна посока до „Околовръстен път“, подземно трасе с дължина около 1.6 km с две МС“ е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г., като предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения. Предвид характера на предвидените дейности и посоченото в т. 4 на становището, БДДР счита, че чл. 93, ал. 9 т. 3 от ЗООС е неприложим за настоящето ИП.

При планирането на нови строежи в близост до съществуващи предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, се отчита обстоятелството, че новите строежи могат да бъдат източник или да повишат опасностите, или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения. В тази връзка и за целите на изпълнение на изискванията на чл. 104 от ЗООС, в близост до трасето за МС1 и МС2 към настоящия момент има едно предприятие, попадащо в обхвата на Глава седма, Раздел I на ЗООС, класифицирано с нисък рисков потенциал по чл. 103, ал. 2 от ЗООС.

Предмет на дейност на дружеството е приемане, съхранение и експедиция на леснозапалими течности – бензин, дизелово гориво, тежко гориво и биодизел. Според данни на оператора, през 2020 г. предстои неговото изграждане и въвеждане в експлоатация. Към настоящия момент за предприятието няма потвърждение съгласно чл. 106, ал. 2 на ЗООС от директора на РИОСВ-София за пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА). ДППГА се подава от оператора на предприятия/съоръжение, класифицирано с нисък рисков потенциал, в срок до три месеца преди въвеждане в експлоатация на предприятието.

Зоните на сериозни поражения при авария се определят от операторите на предприятията с висок рисков потенциал в докладите за безопасност (ДБ), а за предприятия с нисък рисков потенциал в ДППГА. В конкретния случай, за горепосоченото предприятие, актуална информация за тези зони е налична в одобрената оценка по чл. 99б от ЗООС от директора на РИОСВ-София. Съгласно изисканата информация по служебен път за извършената оценка по чл. 99б от ЗООС и заключенията от нея във връзка с проведена процедура в РИОСВ-София за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, е установено следното:

  • предприятието се намира на около километър разстояние до кръговото на „Околовръстен път“;
  • зоните на сериозни поражения при евентуална голяма авария в предприятието при сценарий на авария с максималното количество на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС са следните: първа аварийна зона – 40,62 м и втора аварийна зона – 81,24 м.

Възложителят следва да вземе предвид вероятността, при строителството на трасето, че същото може да бъде източник или да повиши опасностите, респективно последствията от възникването на голяма авария в горепосоченото предприятие. В тази връзка, трябва да бъдат предвидени технически и организационни мерки за ограничаване при необходимост на рисковете от голяма авария в предприятието, и ограничаване на последствията от нея за живота и здравето на хората и за околната среда.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно представената документация и след направена справка се установи, че ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границата на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ-София, БДДР, Столична община, Столична община - район "Люлин".

/отговорено от МОСВ на 05.03.2020 г./