Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ОВОС-2011 Г.

03 ноември 2016 | 04:54  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №23-11/2011 г.  за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства - пясъци и чакъли от находище „Гери”, в землищата на гр. Бобошево, община Бобошево и с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил” с възложител „ ДИ ВИ БИ” ООД/25.11.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №18- 8,11/2011 г. за инвестиционно предложение за „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище “Хан Крум”, гр. Крумовград” по алтернатива 1 – преработване на рудата до златно-сребърен концентрат, като краен продукт” с възложител „Болкан Минерал енд Майнинг” ЕАД/25.11.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №22-10/2011 г. за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на инертни материали – пясъци и чакъл от находище „Лозница-2, участък-1 и участък-2” в землищата на с. Величково и с. Юнаците, община Пазарджик”, с възложител „ВРИС” ООД/28.10.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №21-98/2011 г. инвестиционно предложение „Изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско и средноактивни отпадъци (НХРАО)” с възложител ДП „Радиоактивни отпадъци”/12.10.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №20-8/2011 г. за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства - строителни материали - доломити от находище „Студена”, участък „Хидрострой 2”, с. Студена, община Перник, област Перник” с възложител „ХИДРОСТРОЙ” ООД/07.10.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №19-8/2011 г. за инвестиционно предложение „Добив на скалнооблицовъчни материали от находище „Врачански варовик“ в землищата на с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца и с. Реселец, общ. Червен бряг, обл. Плевен, по Алтернатива ІІ - редуциране на концесионната площ със 104.816 дка (намаляване на концесионната площ до 299, 434 дка)” с възложител „САДАС” ООД/07.10.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №17-7/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на промишлена инсталация за производство на стабилизиран амониев нитрат в „Агрополихим” АД, гр. Девня” с възложител „Агрополихим” АД/03.10.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №16-7/2011 г. за инвестиционно предложение „Модернизация на първокласен Път І-1 (Е79) участък „Мездра – Ботевград” от км 161+367 до км 194+122 по розов вариант” с възложител „Агенция „Пътна инфраструктура”/03.10.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №15-7/2011 г. за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали (пясък и чакъл) от находище „Пиринка”, в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград” с възложител „Маргемин” ЕООД/03.10.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №14-6/2011 г.  за инвестиционно предложение „Добив на мрамор и мраморизирани варовици от находище „Каменец”, в землището на с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол”, с възложител „Инертни материали – Ямбол” АД/12.08.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 13-6/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за третиране на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване с капацитет 300 тона/годишно, в поземлен имот № 83510.57.1, местност „Теке дере” от землището на гр. Шумен”, с възложител „Моби трейд” ЕООД/12.08.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №12-5/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на леярна за черни метали с производителност над 20 т/дневно”, с възложител „Екометал Инженеринг” ЕООД/04.07.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №11-5/2011 г. за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на строителни материали - варовици от находище „Кошарите”, гр. Сливница, община Сливница и с. Опицвет, община Костинброд, област София" с възложител „кариери за чакъл и пясък - България” ЕАД"04.07.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №10-4/2011 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция, модернизация и увеличаване на производствения капацитет на „Алкомет” АД/11.05.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №9-4/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на регионално депо за битови отпадъци на територията на община Луковит, включващо общините Луковит, Ябланица и Тетевен – област Ловеч, община Червен бряг – област Плевен, община Роман – област Враца”, с възложител Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит/11.05.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №8-3/2011 г. за инвестиционно предложение „Добив на метални полезни изкопаеми от находище „Цар Асен - 2”, землище на с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик”, с възложител „КЦМ - 2000” АД/05.04.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №7-3/2011 г. за инвестиционно предложение „Цех за производство на стоманени квадратни заготовки (кнюпели)”, с възложинел „Хелиос - Металург” ООД/05.04.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №6-3/2011 г. за инвестиционно предложение за  „Северна скоростна тангента, гр. София от км 0+000 до км 16 +460” с възложител Столична община/05.04.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №5-2/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски”, общини Никопол, Белене и Левски, област Плевен и общини Свищов и Павликени, област Велико Търново” на площадка „Санадиново” и изграждане на претоварна станция за отпадъци на площадка, южно от съществуващо общинско депо на гр. Павликени”, с възложител РСУО „Чисти Дунавски общини”/16.03.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №4-2/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Борово/Бяла” за общини Бяла, Борово, Две могили и Ценово, област Русе, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и община Опака, област Търговище” на площадка № 5 Бяла-север-I”, с възложител РСУО „Янтра – Лом 2008"/16.03.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №3-2/2011 г. за инвестиционно предложение „Разработване на находище за строителни (инертни) материали - баластра в находище „Лозята”, землище на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик, с възложител „ВЕГА-3” ЕООД/16.03.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №2-1/2011 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща поточна линия и монтаж на нова машина за производство на хартии тип „тишу” в „ДЖИ ЕФ ЕФ” АД”, с възложител „ДЖИ ЕФ ЕФ” АД/04.02.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №1-1/2011 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на новоизграждащ се склад за метални изделия и метални конструкции в цех за горещо поцинковане в имот № 011411 в местността „Капсида”, землището на гр. Куклен”, с възложител „ЮПИТЕР 05” ООД/0402.2011 г./