Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ОВОС-2012 Г.

03 ноември 2016 | 04:52  • Съобщение за издадено  Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение по ОВОС № 9-4/2012 г.  за инвестиционно предложение за „Път І-1 в участък от км 102+060 до км 114+512,20 - Обходен път на гр. Монтана” , възложител Агенция "Пътна инфраструктура"/публ. 13.07.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 12-4/2012 г. за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението и реконструкция на обект: КА-Разград – Разширение с около 2000 m3 ферментационна мощност” в инсталация за производство на междинни продукти”, гр. Разград” с възложител „Биовет” АД”/публ. на 08.06.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 11-4/2012 г.  за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли от находище ”Инджова върба - 2”, с възложител „холсим кариерни материали пловдив” аД”/публ. на 08.06.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 10-4/2012 г. за инвестиционно предложение „Разработка и усвояване на газокондензатно находище “Койнаре”с възложител „Дайрект Петролеум България” ЕООД/публ. на 08.06.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 9-4/2012 г. за инвестиционно предложение за „Път І-1 в участък от км 102+060 до км 114+512,20 – Обходен път на гр. Монтана с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” /публ. на 08.06.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 8-3/2012 г. за инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства - пясък и чакъл (речна баластра) от находище "Ерден-2", в землищата на с. Ерден и гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, област Монтана с възложител "ТБМ-2000" ЕООД /11.05.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 7-3/2012 г. за инвестиционно предложение "Разширяване на промишлената площ на "Асарел Медет" АД, гр. Панагюрище" с възложител "Асарел Медет" АД, гр. Панагюрище /11.05.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №6-2/2012 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на инсталация за преработка на излезли от употреба оловно-кисели акумулаторни батерии до олово и оловни сплави”, гр. Долна баня” с възложител „ЕЛ БАТ” АД/05.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 5-2/2012 г. за инвестиционно предложение за „Открит добив на подземни богатства – вермикулит от осем участъци от находище „Белица“, община Ихтиман, Софийска област“ по предложената ІІ-рa алтернатива от доклада за ОВОС (съответстваща на Алтернатива 7.4 от доклада за ОСВ) с възложител „Волф и Мюлер Минералс България” ООД /05.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 4-2/2012 г. за инвестиционно предложение  „Път І-5 „Обход на град Габрово от км 0+000 до км 30+673.48 с тунел под вр. Шипка, етапна връзка при км 20+120 с дължина 3130 м (от км 0+000 до км 3+130) и съпътстващата инфраструктура (въздушни ел. провод, „т.т. линии” и хидросъоръжения) - за І-ви  и ІІ-ри етап - рехабилитация на съществуващото трасе; за ІІІ-ти етап (от км 10+939 до км 16+010) по „син” вариант;  за ІV-ти етап (от км 16+010 до км 20+120) и етапна връзка (от км 0+000 до км 3+130) по „червен” вариант; за V-ти етап с тунел под вр. Шипка с дължина 3220 м (от км 20+120 до км 24+400 и от км 27+620 до км 30+673.48) по „червен” вариант”с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/05.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 3-1/2012 г.  за инвестиционно предложение за „Разработване на кариера за добив на мрамори от находище „Старите колиби”, в землище на с. Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив” с възложител „НВГ Кариери” ООД /02.02.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 2-1/2012 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на ветроенергиен парк „Ягнило”, състоящ се от 25 вятърни генератора, всеки с единична мощност до 3 MW, подземна кабелна мрежа и повищаваща подстанция 33 кV/110 кV, разположени в ПИ №№ 052004, 052011, 052037 и 053001, землище на с. Ягнило, община Ветрино, ПИ №030001, землище на с. Стан, община Нови пазар и ПИ №№ 103002 и 103010 (за ел. подстанция), землище на с. Памукчии, община Нови пазар” с възложител  „УИНСЛОУ УИНД ПАУЪР” АД /02.02.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 1-1/2012 г. за инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътната линия Видин - София”  - в участък І:  за под участъци № № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49 по вариант V1 – червен;  в участък ІІ Медковец – Мездра:  за под участъци № № 32, 33, 34, 35, 36 и 40 по вариант V1 –червен;  за под участъци № № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 по вариант V2 –син;  за под участъци № № 37, 38, 39 по вариант V3 –зелен; в участък ІІІ Мездра – София :  за под участъци № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 и 22 по вариант V1 – червен;  за под участъци № № 20 и 21 по вариант V2 –син;  за под участъци № № 15, 16, 17, 18, 19  по  вариант 3 В3 – оранжев с възложител  ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията  /02.02.2012 г./