Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ-2012 Г.

 

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционни предложения:
  • Съобщение  за за инвестиционно предложение за „Промяна на трасето на железопътна линия Пловдив-Свиленград в района на гр. Симеоновград от км 253+650 до км 259+256” на инвестиционно предложение „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград-Турска/Гръцка граница по коридори ІV и ІХ” /15.12.2012 г./

 

  • Съобщение   за инвестиционно предложение за Преоткосиране и допълнителни реконструкции на комуникации на други ведомства за обект „Път Е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова” от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368 /11.10.2012 г./

 

  • Съобщение  за инвестиционно предложение „Допълнителни реконструкции на комуникации на други ведомства и преоткосиране на участъци от трасето на АМ „Струма”, Лот 1 „Долна Диканя – Дупница”/09.10.2012 г./

 

  • Съобщение   за инвестиционно предложение за  „Разширение на метрото в София „Изграждане на III метродиаметър на метрото в София, кв. Княжево – ЦГЧ – бул. „Ботевградско шосе“ за реализация като тип „леко метро“/11.09.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на електропровод 400 kV между подстанция "Пловдив Юг" и подстанция "Бургас", с възложител предприятие "Трафоелектроинвест" НЕК ЕАД /23.08.2012 г./

 

  • Съобщение  за инвестиционно предложение за „Реконструкция на Път ІІІ-293 „Александрия-Коритен-Северняк-граница с Р.Румъния” в участък от км 44+442 до км 45+685.08”/16.08.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за  „Морски газопровод Южен поток – български участък” /19.07.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за аварийно събиране на химични съединения и разтвори, и разтоварище за железен трихлорид”/10.07.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй” /05.07.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за реконструкция на комуникации на други ведомства, свързани с изграждането АМ „Марица” от км 2+900 до км 71+011,31 с възложител Агенция "Пътна инфраструктура"/02.07.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на метрото в София: участък „ж.к. Младост I – Бизнес парк Младост 4„Метрополитен” ЕАД/27.06.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за изместване на участъци от  трасето на АМ „Струма”, Лот 2 „Дупница – Благоевград” с възложител Агенция "Пътна инфраструктура"/27.06.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия с възложител МИЕТ/11.06.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в гр. Ахтопол” с възложител "МЕТАЛС ПЛЮС" ЕООД/23.04.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение изграждане на инсталация за сепариране на площадката на Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен с възложител община Плевен/20.04.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение и реконструкция на Парова централа на площадката на „Велпа – 91“ АД, гр. Стражица” с възложител "Велпа 91" АД /02.04.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на „Инсталация за повърхностна обработка на метали чрез електролитни или химични процеси с общ обем на ваните за обработка 93.1 m3” с възложител  „София Мед” АД /02.04.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци в ПИ №03366.180.4, м. „Трояне”, землище на гр. Белене”, община Белене” с възложител ЗПК "Антарес" /30.03.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Път ІІ-66 „Чирпан – Стара Загора“ – Изместване на трасето и на надлез над АМ „Марица" с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /29.03.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на линейни елементи на техническата инфраструктура на „Регионално депо за неопасни отпадъци от   общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа” – първи етап /клетка 1/ в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, община Тунджа, област Ямбол” с възложител община Ямбол /28.03.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение  за „Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево" с възложител „РСУО – Стара Загора”/27.03.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение  „Изграждане на части от обект “Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат– Синдел” с възложител ДП "НКЖИ"/отг. на 20.03.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на информационно-посетителски център в ЗМ Парк Кайлъка, ПИ №56722.618.75”, гр. Плевен с възложител Областна администрация-Плевен/отг. на 20.03.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ на напорен водопровод за питейни нужди на „ВиК” ООД – гр. Сливен от яз. „Асеновец” при гасителна камера” с  възложител ЕТ "Елдан", гр. Сливен /отг. на 20.03.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Добив и преработка на индустриални минерали – габродиоритови порфирити и базалти от площ „Болярка”, находище „Болярка”  с възложители "Елимар" ООД и "Минера-ММ" ООД/отг. на 19.03.2012 г.

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на инертни отпадъци” с възложител "Свилоза "АД/отг. на 15.03.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъците за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда” с възложител община Разлог /отг. на 15.03.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122, /ІІІ-304, Бацова махала-Новачене/, Санадиново-Граница общ. (Никопол-Белене), Петокладенци - Граница общ. (Белене-Левски), - Стежерово/ІІІ-3002/, от км 0+000 до км 12+360”, в землищата на с. Санадиново, община Никопол и с. Петокладенци, община Белене” с възложител "РСУО-Чисти Дунавски общини" /отг. на 15.03.2012 г./

 

  • Съобщение за  инвестиционно предложение за „Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци за регион Добрич” с възложител СНЦОП „Управление на отпадъците – регион Добрич” /отг. на 14.03.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на ПИ №113012 в землището на с. Драгаш Войвода, община Никопол" с възложител община Никопол /отг. на 07.03.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за подобряване на работата на варорегенерационна пещ, на „Свилоза” АД/отг. на 07.03.2012 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за "Изграждане на когенерационен модул на „Топлофикация-Шумен” ЕАД" /отг. на 06.03.2012 г./