Категории
Превантивна дейност

Контакти

Отдел "Предотвратяване на промишленото замърсяване"

Екатерина Манолова - началник-отдел, тел: 940 62 13 e-mail:e_manolova@moew.government.bg

Теодора Бандакова - главен eксперт, тел: 940 63 81 e-mail: t.bandakova@moew.government.bg