Категории
Превантивна дейност

Процедура по Стратегическа екологична оценка на Стратегия за управление на водите на територията на Република Сърбия

Уведомяване от страна на Министерство на селското стопанство и околната среда на Република Сърбия

На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /14.07.2015/

Във връзка с провежданата в момента процедура по СЕО за Стратегия за управление на водите на територията на  Република Сърбия Министерство на селското стопанство и околната среда на Република Сърбия предостави (с писмо) на  Министерство на околната среда и водите уведомление с приложено резюме на стратегията на английски език./14.07.2015 г./

МОСВ ще подготви отговор в 30-дневен срок от получаване на уведомлението.

С писмо МОСВ е заявило на Министерство на селското стопанство и защита на околната среда на Република Сърбия, че желае да участва в процедурата по СЕО. /25.08.2015 г./

Във връзка с предоставената документация по екологична оценка и проекта на стратегията с писмо на Министерство на селското стопанство и околната среда на Република Сърбия, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /18.12.2015 г./

Осигурен е публичен достъп за срок от 30 дни, считано от 18.12.2015 г. до:

Получените в МОСВ в рамките на 30-дневния срок писмени становища ще бъдат изпратени своевременно до сръбската страна за съобразяване.

С писмо на МОСВ от 25.01.2016 г. е изразено становище до сръбската страна в резултат на проведените консултации по документацията по екологична оценка и проекта на стратегията. /26.01.2016 г./