Категории
Превантивна дейност

Процедура по Стратегическа екологична оценка за Общ генерален план за транспорта на Румъния

Уведомяване от страна на румънското Министерство на околната среда и климатичните изменения

 На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда и Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /10.11.2014/

Във връзка с провежданата в момента процедура по СЕО за Общия генерален план за транспорта на Румъния румънското Министерство на околната среда и климатичните изменения предостави на българското Министерство на околната среда и водите уведомление с приложено резюме на плана и на доклада за СЕО на английски език.

С писмо МОСВ е заявило на Министерството на околната среда и климатичните изменения, че желае да участва в процедурата по СЕО. /08.12.2014/

Писмо на румънското Министерство на околната среда, водите и горите във връзка със заявеното желание от Република България да участва в процедурата по СЕО /26.01.2015 г./

С писмо на МОСВ е потвърдено желанието на Република България за участие в трансграничната процедура по СЕО, като е изискано предоставяне на документацията по ЕО и проекта на плана на МОСВ, за публикуване и провеждане на консултации с обществеността. /02.02.2015 г./

Във връзка с предоставената документация по екологична оценка, оценка за съвместимост и проекта на плана с писмо на румънското Министерство на околната среда, горите и водите, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /07.05.2015 г./

Осигурен е публичен достъп на интернет адрес:  http://www.mmediu.ro/categorie/evaluare-de-mediu-pentru-strategii-planuri-programe/60  (под заглавие: MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT [04.05.2015]) до документацията по екологична оценка, оценка за съвместимост  и до проекта на плана на английски език за срок от 30 дни, считано от 07.05.2015 г. Достъп до документацията е осигурен и в сградата на Министерство на околната среда и водите, на ул. „У. Гладстон“ № 67, ет.4, стая 409.

Предоставени за достъп на български език са нетехническото резюме на доклада за ЕОрезюмето на проекта на планаи допълненията към доклада за ЕО.

Получените в МОСВ в рамките на 30-дневния срок писмени становища ще бъдат изпратени своевременно до Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния за съобразяване. 

С писмо на МОСВ от 10.06.2015 г. е изразено становище до румънската страна в резултат на проведените консултации по документацията по екологична оценка и проекта на плана. /10.06.2015/

С писмо на Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния е предоставена информация за начина на отразяване на постъпилите бележки по доклада за СЕО от страна на България/10.08.2015 г./

С писмо на МОСВ е изразено становище по отношение на начина на отразяване на бележките по доклада за СЕО /18.08.2015 г./