Категории
Превантивна дейност

Проект на Генерален план на пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин

Днес, 23.04.2020 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл.8 от Наредбата за ЕО за изработване на проект на Генерален план на пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Пристанищният терминал „Видин - юг“ е част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин. Пристанищният терминал - прпстанищна територия и акватория и пристанищна инфраструктура е публична държавна собственост, отдаден на концесия на „СКМ Порт Видин“ АД за срок от 35 години.

Генералният план се изготвя на основание чл.112а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и представлява устройствена база за развитието и разширението на пристанищния терминал „Видин - юг“. Целта му е да се осигурят възможности на качествено, ефективно, безопасно и екологично обработване и обслужване на кораби, превозващи зърнени товари, контейнери и генерални товари, които могат да безопасно и да застанат на кейовете. Развитието на пристанищния терминал ще бъде в посока обработване на зърнени товари, генерални товари и контейнери. За целта ще бъде необходимо обновяване на пристанищната механизация, евентуално удължаване на кейовата стена в посока югозапад и изграждане на нови складови обекти, с което ще се създадат възможности за предлагането на цялостен комплекс от пристанищни услуги и съпътстващи дейности, свързани с обработката на прогнозните видове товари, при проектна дълбочина на кейовия фронт 2,50 м.

Генералният план на пристанищен терминал Видин -юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които се отнасят към позиции на Приложение № 2 на ЗООС и същевременно попада в обхвата на т.3.3. на Приложение № 2 от Наредбата за ЕО, във връзка с което, на основание чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО, подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Генералният план ще бъде одобрен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от министъра на регионалното развитие и благоустройството, предвид което, на основание чл.4. т.1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО е министърът на околната среда и водите.

Процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване ма плана. Решението за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е задължително условие за последващото му одобряване. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на Генералния план е необходимо да се съобразяват с решението по ЕО и с поставените в него условия.

ІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС:

По смисъла на § 1, т. 29в, буква „д“ от ДР на ЗООС. пристанищата са в обхвата на обектите с обществено предназначение и в тази връзка разпоредбите на чл. 104 от ЗООС са приложими за проекта на Генерален план на пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин. При планирането на изграждането на обекти с обществено предназначение в близост до съществуващи предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, се отчита обстоятелството, че новите строежи могат да бъдат източник или да повишат опасностите, или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия и/или съоръжения.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Генералният план на пристанищен терминал Видин-юг попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.), и подлежи процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР.

/отговорено от МОСВ на 22.04.2020 г./