Категории
Превантивна дейност

Проект "Нептун Дийп" на територията на Румъния

Днес, 27.11.2023 г., Министерство на околната среда и водите предоставя на обществен достъп доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с приложения (на английски език), вкл.  част 6.3 "Оценка на въздействието върху околната среда в трасграничен контекст "(на български език) и доклад за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони на проект  "Нептун Дийп" за добив на природен газ на територията на Румъния, предоставен от Министерство на околната среда и горите на Румъния с писмо с изх. № DGEICPSC/108472/24.11.2023

Срок за изразяване на становища по доклада за ОВОС от заинтересованите лица - 27.12.2023 г. включително. Да се изпращат писмено до Министерство на околната среда и водите, 1000, гр. София, бул. "Кн. Мария Луиза" 22 и /или е-поща: edno_gishe@moew.government.bg.